دوره و شماره: دوره 14، شماره 50، فروردین 1398 
بررسی اثر مواد فعال سطحی بر فرآیند تولید الکتروشیمیایی هیدروژن

صفحه 25-40

10.22075/chem.2019.12738.1252

علی غفاری نژاد؛ اعظم طباطبایی؛ بهشته سهرابی؛ راضیه صلاح اندیش