سنتز و شناسایی دو شبکه فلز-آلی جدید روی (II) با قابلیت جذب ید در فاز محلول

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

3 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده
در این پژوهش دو پلیمرکوئوردیناسیونی جدید از روی(II) حاوی اتصال‌دهنده 4،1-ترفتالیک‌اسید (H2BCD) یا 2-آمینوترفتالیک‌اسید (NH2-H2BDC) و لیگاند پلساز انعطاف‌ناپذیر 4،1-بیس]( پیریدین 4-ایل)متیلن[بنزن-4،1-دی آمین (4-bpmb) سنتز و شناسایی شده است. این دو پلیمر کوئوردیناسیونی روی(II)، از واکنش یک مول از نمک‌ استات یا نیترات روی(II) با یک مول لیگاند انعطاف‌ناپذیر 4-bpmb و در حضور یک مول بنزن‌دی‌کربوکسیلیک‌اسید (H2BDC) یا 2-آمینوبنزن‌دی‌کربوکسیک‌اسید (H2BDC-NH2) در حلال DMF به روش سولوترمال در دمای ˚C120 و در مدت زمان 48 ساعت به دست آمده است. این ترکیبات همچنین به دو روش دیگر از جمله استفاده از امواج فراصوت و روش مکانوشیمیایی (بدون حلال) در مدت زمانی کوتاهتر و بازده بالاتر سنتز شده‌اند. این دو ترکیب قادر به جذب و آزادسازی برگشت‌پذیر ید در فاز محلول نشان می‌باشند. علاوه‌براین، تبدیل این دو شبکه کوئوردیناسیونی روی(II) به ذرات ZnOنیز مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Synthesis and characterization of two new Zn(II) metal-organic networks with iodine capture capability in solution

نویسندگان [English]

  • Elham Baladi 1
  • Valiollah Nobakht 2
  • Abbas Tarassoli 3
1 Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. Fax: +98 613 3331042
2 Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. Fax: +98 613 3331042
3 Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. Fax: +98 613 3331042
چکیده [English]

In this research, two new zinc (II) coordination networks containing 1,4-terphthalic acid (H2BCD) or 2-amino-terphthalic acid (NH2-H2BDC) linkers and a long pillar ligand 1,4-bis[(pyridine-4-yl)methylene]benzene-1,4-diamine (4-bpmb) have been successfully prepared and characterized. The compounds were prepared by the reaction of zinc(II) acetate or nitrate salts, H2BCD or NH2-H2BDC dicarboxylate ligands and pyridyl-based 4-bpmb ligand under solvothermal condition at 120°C for 48 hours in DMF solvent. The compounds were also prepared by ultrasonic irradiation and mechanochemical (solvent free) methods in short reaction times and high yields. The compounds show reversible iodine sorption/release behavior in solution. In addition, conversion of the zinc-organic architectures into ZnO nano-particles has also been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Zinc (II)"
  • "Metal-Organic Network"
  • "flexible ligand"
  • "iodine capture"
  • "Zinc oxide nanoparticles"
[1] J. R. Long and O. M. Yaghi, Chem. Soc. Rev., 38 (2009) 1213.
[2] M. Eddaoudi, D. B. Moler, H. Li, B. Chen, T. M. Reineke, M. O’Keeffe and O. M. Yaghi, Acc. Chem. Res., 34 (2001) 319.
[3] D. J. Tranchemontagne, J. L. Mendoza-Cortes, M. O’Keeffe and O. M. Yaghi, Chem. Soc. Rev., 38 (2009) 1257.
[4] M. Eddaoudi, J. Kim, N. Rosi, D. Vodak, J. Wachter, M. O’Keeffe and O. M. Yaghi, Science, 295 (2002) 469.
[5] G. Ferey, Chem. Soc. Rev., 37 (2008) 191.
[6] M. P. Suh, Y. E. Cheon and E. Y. Lee, Coord. Chem. Rev., 252 (2008) 1007.
[7] S. Kitagawa, S.-i. Noro and T. Nakamura, Chem. Commun., (2006) 701.
[8] S. Kitagawa and R. Matsuda, Coord. Chem. Rev., 251 (2007) 2490.
[9] E. Barea, C. Montoro and J. A. R. Navarro, Chem. Soc. Rev., 43 (2014) 5419.
[10] Y. He, W. Zhou, G. Qiand and B. Chen, Chem. Soc. Rev., 43 (2014) 5657.
[11] S. Qiu, M. Xue and G. Zhu, Chem.Soc. Chem. Soc. Rev., 43 (2014) 6116.
[12] J. M. Zhou, W. Shi, H. M. Li and H. Li, Cheng, J. Phys. Chem. Commun., 118 (2014) 416.
[13] V. Stavila, A. A. Talin and M. D. Allendorf, Chem. Soc. Rev., 43 (2014) 5994.
[14] Y. L. Hou, G. Xiong, P. F. Shi, R. R. Cheng, J. Z. Cui and B. Zhao, Chem. Commun., 49 (2013) 6066.
[15] J. M. Zadrozny, D. J. Xiao, M. Atanasov, G. J. Long, F. Grandjean, F. Neese and J.R. Long, Nat. Chem., 5, (2013) 577.
[16] G. Xiong, X.Y. Qin, P.F. Shi, Y.L. Hou, J.Z. Cui and B. Zhao, Chem. Commun., 50 (2014) 4255.
[17] Y. Liu, W.M. Xuan and Y. Cui, Adv. Mater., 22 (2010) 4112.
]18[ ساعدی، زهرا; روشنی، محمود; افضلی­نیا، احمد; موسی­بیگی، طاهره، مجله شیمی کاربردی، شماره 46 (1397) ص 29.
[19] A. Corma, H. Garcia, and F. X. LlabresiXamena, Chem. Rev., 110 (2010) 4606.
[20] J. Fu, H. Li, Y. Mu, H. Hou and Y. Fan, Chem. Commun., 47 (2011) 5271.
[21] Q.-L. Zhu and Q. Xu, Chem. Soc. Rev., 43 (2014) 5468.
[22] N. Stock and S. Biswas, Chem. Rev., 112 (2012) 933-969.
[23] B. Xin, G. Zeng, L. Gao, Y. Li, S. Xing, J. Hua, G. Li, Z. Shi and S. Feng, Dalton Trans., 42 (2013) 7562.
[24] J. Y. Lu, Coord. Chem. Rev., 246 (2003) 327.
[25] J. E. T. Hoevea and M. Z. Jacobson, Energy Environ. Sci., 5, (2012) 8743.
[26] C. Pei, T. Ben, S. Xua and S. Qiu, J. Mater. Chem. A., 2 (2014) 7179.
[27] E. Nyenwe and S. D. Jack, Am. J. Med. Sci., 337 (2009) 37.
[28] D. F. Sava, M. A. Rodriguez, K. W. Chapman, P. J. Chupas, J. A. Greathouse, P. S. Crozier and T. M. Nenoff, J. Am. Chem. Soc., 133 (2011) 12398.
[29] Z. J. Zhang, W. Shi, Z. Niu, H. H. Li, B. Zhao, P. Cheng, D. Z. Liao and S. P. Yan, Chem. Commun., 47 (2011) 6425.
[30] P. Cui, L. Ren, Z. Chen, H. Hu, B. Zhao, W. Shi and P. Cheng, Inorg. Chem., 51 (2012) 2303.
[31] M. H. Zeng, Q. X. Wang, Y. X. Tan, S. Hu, H. X. Zhao, L. S. Long and M. Kurmoo, J. Am. Chem. Soc., 132 (2010) 2561.
[32] Z. Yin, Q. X. Wang and M. H. Zeng, J. Am. Chem. Soc., 134 (2012) 4857.
[33] B. Wang, Y. Zhang, T. Liu, M. Kurmoo and S. Gao, Adv. Funct. Mater., 17 (2007) 1523.
[34] H. J. Choi and M. P. Suh, J. Am. Chem. Soc., 126 (2004) 15844.
[35] H.N. Kim, H. K. Lee and S. W. Lee, Bull. Korean Chem. Soc., 26 (2005) 892.
[36] V. Safarifard and A. Morsali, CrystEngComm, 16 (2014) 8660.
[37] Q. K. Liu, J. P. Ma and Y. B. Dong, Chem. Commun, 47 (2011) 7185.
[38] H. Kitagawa, H. Ohtsu and M. Kawano, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 52 (2013) 12395.
[39] W. W. He, S. L. Li, G. S. Yang, Y. Q. Lan, Z. M. Su and Q. Fu, Chem. Commun., 48 (2012) 10001.