اندازه‌گیری داروهای آلزایمر در نمونه‌های ادرار، پلاسما و پساب با استفاده از روش میکرواستخراج فاز مایع بر پایه فیبرهای توخالی سه فازی تلفیق شده با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر کاریرد روش میکرواستخراج فاز مایع بر پایه فیبرهای توخالی سه فازی تلفیق شده با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا برای اندازه‌گیری هم‌‎زمان داروهای ضد آلزایمر ریواستیگمین و دونپزیل در نمونه‌های پلاسما، ادرار و پساب مورد بررسی قرار گرفته است. روش استخراجی بر پایه استفاده از غشای مایع استوار بوده و علاوه بر کاهش حجم حلال آلی مصرفی پیش تغلیظ و تمیز سازی فوق‌العاده‌ای ارائه می‌دارد. در این روش با تنظیم شرایط نمونه و فاز استخراجی آنالیت‌های تحت بررسی ابتدا به درون غشا استخراج و طی یک استخراج برگشتی و به صورت گزینشی به فاز پذیرنده نهایی باز-استخراج می‌گردند. به منظور آنالیز نهایی از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا استفاده‌ و پارامتر‌های مؤثر بر کارایی استخراج با روش یک متغیر در زمان بهینه شده‌اند. تحت شرایط بهینه محدوده خطیng mL-1 1000-2، حد تشخیصng mL-1 7/0-5/0، انحراف استاندارد نسبی 5/3-1/3 و فاکتور غنی‌سازی 222-150 به‌دست‌آمده‌ است. هم‌چنین نتایج به دست آمده از آنالیز نمونه‌های حقیقی موید آن است که روش ارائه شده می‌تواند به‌عنوان یک روش ساده و مناسب برای تعیین داروهای آلزایمر در نمونه‌های بیولوژیکی و پساب مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of anti-dementia drugs in wastewater, serum and human urine samples by hollow fiber liquid phase microextraction coupled with high performance liquid chromatography

نویسندگان [English]

  • Elham Azaresh
  • Maryam Rajabi
Faculty of Chemistry, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

In this study, hollow fiber liquid phase microextraction coupled with high performance liquid chromatography is used for determination of rivastigmine and donepezil in wastewater, serum and human urine samples. The method is based upon the utilization of liquid membranes, and, in addition to reduce the consumption of the organic solvents it provides a suitable sample clean-up. According to the method, the target analytes are extracted from an aqueous sample solution into a liquid membrane, and then they are selectively back-extracted into an aqueous acceptor solution. The method was coupled with high performance liquid chromatography and the factors influencing the extraction efficiency were thoroughly examined and optimized. Under the optimal conditions, the method provides a good linearity (in the range of 2–1000 ng mL−1 (R2 > 0.995)). The method provides low limits of detection (in the ranges of 0.5-0.7 ng mL−1) and the enrichment factors are in the range of 150-222.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hollow fiber liquid phase microextraction
  • Rivastigmine
  • Donepezil
  • preconcentration
[1] S. Dennis J, Physiological reviews, 81 (2001) 741.
[2] P. Suresh,Sh. Kuldeep,M. Ramesh,S. S Kumar, Biomedical Chromatography, 28 (2014) 1431.
[3] A. Claudete, F. Christian, J. Alvaro, R. José Carlos, C. Maria Eugênia, L. Fernando Mauro, Journal of Chromatographic Science, 44 (2006) 340.
[4] A. Alireza, S. Zahra, B. Mohammad, R. Maryam, B. Leila, Microchemical Journal, 130 (2017) 122.
[5] F. Amir, M. Bakhshali, J. Mehdi, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 168 (2016) 235.
[6] B. Behruz,A. Alireza, R. Maryam, Journal of Applied Chemistry, 29 (2014) 51.
[7] R. Mohammad,K. Faezeh, B. Manoochehr, H. Majid, Journal of Applied Chemistry, 41 (2017) 99.
[8] R. Maryam, G. Mehri, , Journal of Applied Chemistry, 27 (2013) 21.
[ 9] X. Li, B. Chanbasha, L. Hian Kee, Journal of Chromatography A, 1152 (2007) 184.
[10] L. Hoi Sim Nancy, S. Mui Tiang, Ba. Chanbasha, L. Hian Kee, Journal of Chromatography a, 1196 (2008) 125.
[11] M. Minhui, C. Frederick F, Analytical Chemistry, 71 (1999) 388.
[12] S. Hamid Reza, Y. Yadollah, A. Reza, Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 45 (2007) 769.
[13] P. Stig, R. Knut Einar, Journal of Chromatography A, 1184 (2008) 132.