دوره و شماره: دوره 15، شماره 56، پاییز 1399 
6. ارزیابی فعالیت آنتی اُکسیدانی هومو و کوپلیمر آنیلین/پیرول الکتروسنتز شده بوسیله رادیکال DPPH

صفحه 87-100

نفیسه حاجی‌عبداله؛ علی پارسا؛ حسین انارکی اردکانی؛ حسین جلالی جهرمی


18. مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی جذب آسفالتین بر روی نانوذرات زئولیت ZSM-5

صفحه 267-284

محسن منصوری؛ حسین رزمه؛ بهروز بیاتی؛ نعیمه ستاره شناس