سنتز سه جزیی پیرازولیل γ-بوتیرولاکتون های جدید

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نود مرکز رشت

چکیده

دراین تحقیق، γ-بوتیرولاکتون ها با یک روش سبز، موثر، ملایم و ساده از طریق واکنش چند جزیی پیرازول کربالدهیدیا ایندول-3-کربالدهید، اتیل پیروات و N-برموسوکسین ایمید تهیه شدند. روند انجام واکنش شامل یک واکنش برم دارشدن، تراکم و در ادامه حلقوی شدن درون مولکولی می باشد.این روش کاملا نوین محسوب می شود و دارای زمان انجام واکنش کوتاه و بازده بالا می باشد. این روش دارای مزایایی چون روش ساده، شرایط ملایم، محیط آبی و کاهش آلایندگی های زیست محیطی است. همه ترکیبات سنتز شده با تعیین دمای ذوب، طیف سنجی زیر قرمز، طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته های هیدروژن و کربن و نیزتجزیه عنصری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نواوری در روش به همراه جدید بودن ترکیبات سنتز شده از دیگر نقاط قوت این روش می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Three-component synthesis of new γ-butyrolactones

نویسنده [English]

  • Leila Zare Fekri
payame Noor university
چکیده [English]

In this research, γ –butyrolactones were prepared using a green, mild, effective and simple method through multi-component synthesis of pyrazole carbaldehyde or indole-3-carbaldehyde, ethylpyruvate and N-bromosuccinimide. The mechanistical pathway for this reaction includes bromination reaction, condensation reaction followed by intra-molecular cyclization. This methodology is completely new and the products were synthesized in short reaction times and high yields. This protocole has advantages as simple method, aqeous media, and reduced environmentally consequences. All of the synthesized compounds were characterized by melting points, infra-red spectroscopy, nuclear magnetic resonance (1H NMR, 13C NMR) and elemental analysis. The novelty of this protocole combined with the novelty of the synthesized compounds is the other highlights of this procedure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multicomponent reaction
  • γ- butyrolactone
  • ethylpyruvate
  • N-bromosuccinimide