ارزیابی فعالیت آنتی اُکسیدانی هومو و کوپلیمر آنیلین/پیرول الکتروسنتز شده بوسیله رادیکال DPPH

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، ماهشهر، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران، ایران

چکیده

آنتی اکسیدان‌ها مولکول‌هایی هستند که قابلیت آهسته کردن یا جلوگیری از اکسید شدن سایر مولکول‌ها را دارند. نقش و اثرات سودمند آنتی‌اکسیدان‌ها در مقابل بسیاری از بیماری‌های انسانی و فساد مواد غذایی که ناشی از فساد اکسایشی می‌باشند در سالهای اخیر توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. در این تحقیق، سنتز هومو و کوپلیمر آنیلین و پیرول بر روی نوک مداد گرافیتی در محلول استیک‌اسید شامل الکترولیت حامل پارا‌تولوئن سولفونیک اسید (PTSA) به روش ولتامتری چرخه‌ای انجام‌ یافته و توانایی آنها بر حذف رادیکال آزاد 2،2-دیفنیل-1-پیکریل هیدرازیل (DPPH) مورد مقایسه و ارزیابی قرارگرفته است. نتایج دلالت بر آن داشت که پلی‌آنیلین الکتروسنتز شده در مهار رادیکال DPPH از توانایی بیشتری برخوردار بوده که می‌تواند به دلیل الکتروسنتز حالت اکسایشی (کنفیگوراسیون) فرم رسانای پلی‌آنیلین (Emeraldine Salt (ES)) باشد که توانایی حذف درصد بیشتری از رادیکال‌های DPPH را داشته است. همچنین با استفاده از طیف‌سنجی‌ امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) مشخص‌گردید که افزایش حلقه‌ی آنیلینی در زنجیره پلیمر باعث کاهش مقاومت انتقال بارشده لذا افزایش خاصیت احیاکنندگی را دربرداشته است. ساختار و مورفولوژی هومو و کوپلیمر الکتروسنتز شده آنیلین و پیرول به‌وسیله SEM و FTIR تائید شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of antioxidant activity of homo and copolymer of aniline/pyrrole electrosynthesized by DPPH radical

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Hajiabdolah 1
  • Ali Parsa 2
  • Hossein Anaraki-Ardakani 1
  • Hossein Jalali-Jahromi 1
1 Department of Chemistry, Mahshahr Branch, Islamic Azad University, Mahshahr, Iran
2 Department of Chemistry, College of Science, Yadegar -e- Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Antioxidants are molecules that can slow down or prevent the oxidation of other molecules. The role and beneficial effects of antioxidants against many human diseases and foodborne illnesses due to oxidative corruption have attracted much attention in recent years. In this study, synthesis of homo and copolymer of aniline/pyrrole was performed on 2B pencil composite graphite in acetic acid medium containing para toluene sulfonic acid (PTSA) as supporting electrolyte by cyclic voltammetry method and their ability to remove free radical 2,2. -diphenyl-1-picryl hydrazyl (DPPH) have been compared and evaluated. The results indicated that the electrosynthesized polyaniline was more capable of DPPH radical scavenging, which could be due to electrosynthesis of the oxidation state (configuration) of the polyaniline conductive form (Emeraldine Salt (ES)), which was able to remove a greater percentage of DPPH radicals. Also, using electrochemical impedance spectroscopy (EIS), it was found that increasing the aniline ring in the polymer chain decreased the resistance of the charge transfer, thus increasing the reductive property. The structural and morphological of electrosynthesized homo and copolymer have been confirmed by SEM and FTIR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conducting polymer
  • Antioxidant activity
  • DPPH Free radical
  • Poly (aniline-co-pyrrole)
[1] A. C. Martins, L. Bukman, A. M. Vargas, É. O. Barizão, J. C. Moraes, J. V. Visentainer and V. C. Almeida, Food Chem. 138 (2013) 574.
[2] S. Dudonné, X. Vitrac, P. Coutiere, M. Woillez and J.-M. Mérillon, J. Agric. Food. Chem. 57 (2009) 1768.
[3] A. Gliszczyńska-Świgło, Food Chem. 96 (2006) 131.
[4] J. Cheng, X. Chen, S. Zhao and Y. Zhang, Food Chem. 168 (2015) 90.
[5] R. Raudonis, L. Raudone, V. Jakstas and V. Janulis, J. Chromatogr. A 1233 (2012) 8.
[6] R. Tabaraki and F. Ghadiri, J. of Applied Chemistry 10 (2016) 19.
[7] K. I. Berker, K. Güçlü, İ. Tor and R. Apak, Talanta 72 (2007) 1157.
[8] S. E. Çelik, M. Özyürek, K. Güçlü and R. Apak, Talanta 81 (2010) 1300.
[9] N. Sahiner and S. Demirci, React. Funct. Polym. 105 (2016) 60.
[10] H. Gómez, M. K. Ram, F. Alvi, P. Villalba, E. Stefanakos and A. Kumar, J. Power Sources 196 (2011) 4102.
[11] J. Jang, Emissive Materials Nanomaterials, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, (2006) pp. 189.
[12] A. Eftekhari and R. Afshani, J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 44 (2006) 3304.
[13] M. Ates, Prog. Org. Coat. 71 (2011) 1.
[14] A. Parsa and S. Ab Ghani, J. Electrochem. Soc. 156 (2009) E105.
[15] L. Zhang and J. Lian, J. Electroanal. Chem. 611 (2007) 51.
[16] A. Bhattacharya and B. N. Misra, Prog. Polym. Sci. 29 (2004) 767.
[17] A. Parsa and S. A. Salout, J. Electroanal. Chem. 760 (2016) 113.
[18] M. E. Letelier, A. Molina-BerrÃos, J. Cortés-Troncoso, J. Jara-Sandoval, M. Holst, K. Palma, M. Montoya, D. Miranda and V. González-Lira, Toxicology in Vitro 22 (2008) 279.
[19] M. Mohadjerani and K. Pakzad, J. of Applied Chemistry 7 (2013) 45.
[20] A. Parsa, M. Sadeghi, M. Maleki, S. Parhizkar and S. Ab Ghani, Electrochim. Acta 127 (2014) 34.
[21] L. Hostert, G. de Alvarenga, M. Vidotti and L. F. Marchesi, J. Electroanal. Chem. 774 (2016) 31.
[22] G. Liang, L. Zhu, J. Xu, D. Fang, Z. Bai and W. Xu, Electrochim. Acta 103 (2013) 9.
[23] C.-C. Hu and C.-H. Chu, J. Electroanal. Chem. 503 (2001) 105.
[24] P. Xu, X. J. Han, C. Wang, B. Zhang and H. L. Wang, Synth. Met. 159 (2009) 430.
[25] L. Niu, Q. Li, F. Wei, X. Chen and H. Wang, J. Electroanal. Chem. 544 (2003) 121.
[26] A. Parsa and S. Ab Ghani, Polymer 49 (2008) 3702.
[27] A. Parsa and S. Ab Ghani, Electrochim. Acta 54 (2009) 2856.
[28] W.-C. Chen, T.-C. Wen, C.-C. Hu and A. Gopalan, Electrochim. Acta 47 (2002) 1305.
[29] M. Zolfaghari, A. Arab and A. Asghari, J. of Applied Chemistry 13 (2019) 37.