اندازه گیری ولتامتری غیرمستقیم یون +Zn2 توسط الکترود خمیر کربن اصلاح شده با چیتوسان و فروسیانید

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 2گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در این کار تحقیقاتی، یک الکترود خمیر کربن اصلاح شده با چیتوسان و فروسیانید برای اندازه‌گیری ولتامتری غیر‌مستقیم یون Zn2+ به کار گرفته شده است. برای تهیه این الکترود اصلاح شده، ابتدا، الکترود خمیر کربن اصلاح شده با چیتوسان (Ch/CPE) از طریق مخلوط نمودن نسبت مشخصی از پودر گرافیت، روغن پارافین و چیتوسان تهیه شد. سپس، فروسیانید به ویژه از طریق جذب الکتروستاتیک و به صورت مدار باز در سطح Ch/CPE قرار گرفت. کاهش جریان دماغه آندی ولتاموگرام چرخه‌ای فروسیانید جذب شده در سطح الکترود خمیر کربن اصلاح شده چیتوسان و فروسیانید (Fe/Ch/CPE) در حضور یون Zn2+، برای اندازه‌گیری غیرمستقیم این یون مورد استفاده قرار گرفت. اثر عوامل مختلف بر پاسخ Fe/Ch/CPE مانند درصد چیتوسان در خمیر کربن، زمان تجمع فروسیانید در سطح الکترود، غلظت فروسیانید و pH محلول بررسی و بهینه شد. مطالعات نشان داد که پاسخ Fe/Ch/CPE به یون روی، در دو محدوده از غلظت به ترتیب mM0122/0-0019/0و mM 00/20-0122/0 خطی است و حد تشخیص (LOD) روش M 7-10 × 02/5 بر اساس سه برابر انحراف استاندارد (σ3) می‌باشد. همچنین، این روش به طور موفق برای اندازه‌گیری یون Zn2+ در نمونه حقیقی دارو به کار گرفته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indirect Voltammetric Determination of Zn2+ ion Using Chitosan Ferrocyanide Modified Carbon Paste Electrode

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Zarei kiasari 1
  • Mohammad Reza Jamali 2
  • Farideh Ahmadi 2
1 Department of Basic Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran
2 Department of Chemistry, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research, a chitosan and ferrocyanide modified carbon paste electrode has been applied for indirect voltammetric determination of Zn2+ ion. In order to prepare this electrode, first, the chitosan modified carbon paste electrode (Ch/CPE) was fabricated via mixing the certain ratio of graphite powder, paraffin oil and chitosan. Then, ferrocyanide was accumulated on Ch/CPE via electrostatic attraction and as open circuit. The decrease of anodic peak current of cyclic voltammograms of ferrocyanide adsorbed on the chitosan and ferrocyanide modified carbon paste electrode (Fe/Ch/CPE) in Zn2+ ion presence was used for indirect determination of this ion. The effect of various factors on the Fe/Ch/CPE response to Zn2+ ion such as chitosan percentage in carbon paste, ferrocyanide accumulation time on the electrode surface, ferrocyanide concentration and pH solution was studied and optimized. The studies showed that the Fe/Ch/CPE response to Zn2+ ion is linear in two concentration ranges, 0.0019-0.0122 mM and 0.0122-20.00 mM respectively, and the detection limit of method is 5.02 × 10-7 M based on three times the standard deviation (3σ). Also, this method was successfully applied for Zn2+ ion determination in drug real sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indirect Voltammetric Determinatin
  • Zn2+ ion
  • Modified carbon paste electrode
  • Chitosan
  • Ferrocyanid