کاربرد روش میکرواستخراج فاز جامد پخشی با کارایی بالا برای اندازه‌گیری مقادیر ناچیز تیمول در نمونه-های غذایی و بهداشتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 شیمی تجزیه، دانشکده علوم، داشنگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

در این پژوهش، روش میکرو استخراج فاز جامد پخشی برپایه‌ی جاذب گرافن اکسید بعنوان یک روش سبز، دقیق و کارآمد برای استخراج/پیش تغلیظ و اندازه‌گیری تیمول به کار گرفته شد. ابتدا گرافن اکسید سنتز و ویژگی‌های آن توسط تکنیک های اسپکتروفوتومتری (UV-Vis) ،تبدیل فوریه (FT-IR) و پراش پرتو X (XRD) شناسایی شد. تاثیر پارامترهای مختلف از جمله pH محلول، مدت زمان همزدن، مقدار جاذب و غلظت تیمول توسط روش طراحی باکس بنکن (BBD) جهت تعیین پارامترها و برهمکنش‌های مؤثر و بهینه‌سازی این پارامترها در عملکرد جاذب سنتز شده برای اندازه‌گیری تیمول بررسی شد. بالاترین مقدار جذب تیمول در شرایط بهینه4 pH=، غلظت 320 نانو گرم برمیلی لیتر تیمول، مقدار جاذب برابر با20 میلی گرم و مدت زمان تماس 28 دقیقه به دست آمد. تحت شرایط بهینه محدوده‌ی دینامیکی خطی، حد تشخیص و حد کمی سازی به ترتیب 600-15،50/4 و 85/14 نانو گرم برمیلی لیتر به دست آمد. همچنین انحراف استاندارد نسبی روش با غلظت 300 نانو گرم برمیلی لیتر تیمول، 6/4% (با پنج بار تکرار) به دست آمد. در نهایت روش پیشنهادی به طور موفقیت آمیزی برای استخراج و اندازه‌گیری تیمول در نمونه‌های عسل و دهان شویه به کار گرفته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of dispersive micro-solid phase extraction with high efficiency for determination trace amount of thymol in food and hygienic samples

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Khani 1
  • Hossein Dadresmoghaddam 2
1 Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Birjand, Birjand 97179-414, Iran
2 Analytical Chemistry,Faculty of Science, University of Birjand, Birjand, Iran.
چکیده [English]

In this research, dispersive micro-solid phase extraction (Dμ-SPE) method based on graphene oxide (GO) sorbent, as a green, accurate and efficient method has been applied for extraction/preconcentration and determination of thymol. At first, graphene oxide was synthesized and characterized by techniques including UV-Vis spectrophotometry, Fourier transforms (FT-IR) and X-ray diffraction (XRD). The effects of various parameters such as pH of the solution, stirring time, amount of adsorbent and the concentration of thymol by the Box–Behnken design method to determine the effective parameters and interactions and to optimize these parameters in the synthesized absorbent performance for determination of thymol was investigated. The highest absorbance of thymol in the optimal conditions; pH = 4, the initial concentration of 30 ng mL-1 of thymol, adsorbent amount of 20 mg and stirring time of 28 min was obtained. Under optimum conditions, the dynamic linear range, limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) were 15-600, 4.5 and 14.85 ng mL−1, respectively. Also, the relative standard deviation (RSD, %) of the method for 300 ng mL−1 of thymol, 4.6% (n = 5) was obtained. Finally, the proposed method was successfully applied for extraction and determination of thymol in honey and mouthwash samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thymol
  • Dispersive micro-solid phase extraction
  • Graphene oxide
  • Box–Behnken design
  • Food and hygienic samples
[1] L. Rivas, M. J. McDonnell, C.M. Burgess, M. O’Brien, A. N. Villa, S. Fanning, G. Duffy, Int. J. Food Microbiol. 139 (2010) 70.
[2] W.X. Du, C.E. Olsen, R.J. Avena Bustillos, T.H. McHugh, C.E. Levin and M. Friedman, J. Agric. Food Chem. 56 (2008) 3082.
[3] V. Kiyanpoura, A.R. Fakharia, R. Alizadeh, B. Asghari and M. Jalali-Heravi, Talanta 79 (2009) 695.
[4] C.F. Bagamboula, M. Uyttendaele and J. Debevere, Food Microbiol. 21 (2004) 33.
[5] H. Sereshti, Y. Izadmanesh and S. Samadi, J. Chromatogr. A 1218 (2011) 4593.
[6] M. Kfoury, D. Landy, S. Ruellan, L.Auezova, H. Greige-Gerges and S. Fourmentin, J. Org. Chem. 12 (2016) 29.
[7] M. Roosta, M. Ghaedi, A. Daneshfar and R. Sahraei, J. Chromatogr. B 975 (2015) 34.
[8] P. Viñas, M. J. Soler-Romera and M. Hernández-Córdoba, Talanta 69 (2006) 1063.
[9] I. A. Al-Saleh, G. Billedo and I. I. El-Doush, J. Food Compos. Anal. 19 (2006) 167.
[10] B. Shah, S. Ikeda, P.M. Davidson and Q.Zhong, J. Food Eng. 113 (2012) 79.
[11] A. Chisvert, S. Cárdenas, R. Lucena, TrAC Trends Anal. Chem. 112 (2019) 226.
[12] M. Nazpari, V. Vida, A. Behzad, J. Of Applied Chemistry, 51 (1398) 21, in Persian. 
[13] R. Khani, S. Sobhani and T. Yari, Microchem. J. 146 (2019) 471.
[14] R. Sitko, B. Zawisza and E. Malicka, TrAC Trends Anal. Chem. 51 (2013) 33.
[15] P. Rocío-Bautista, C. Martínez-Benito, V. Pino, J. Pasán, J.H. Ayala, C. Ruiz-Pérez and A.M. Afonso, Talanta 139 (2015) 13.
[16] B. Chen, S. Wang, Q. Zhang and Y. Huang, Analyst 137 (2012) 1232.
[17] Q. Liu, J. Shi and G. Jiang, TrAC Trends Anal. Chem. 37 (2012) 1.
[18] F. Maral, N. Leila, J. Mehran, J. Of Applied Chemistry, 54 (1399) 257, in Persian. 
[19] A. Khaligh, H. Z. Mousavi and A. Rashidi, J. of Applied Chemistry 11 (2016) 49, in Persian.
[20] A. K. Geim, Rev. Mod. Phys. 8 (2011) 851.
[21] I. W. Frank, D. M. Tanenbaum, A. M. van der Zande and P. L. McEuen, J. Vac. Sci. Technol. 25: (2007) 2558.
[22] R. Khani, R. Sheykhi and Gh. Bagherzade, Food Chem. 293 (2019) 220.
[23] J. Chen, B. Yao, C. Li and G. Shi, Carbon. 64 (2013) 225.
[24] A. Al-Nafiey, A. Added, B. Sieber, G. Chastanet, A. Barras, S. Szunerits and R . Boukherroub, Chem. Eng. J. 322: (2017) 375.
[25] D.C. Marcano, D. V. Kosynkin, J.M. Berlin, A. Sinitskii, Z. Sun, A. Slesarev, L.B. Alemany, W.
Lu, and J.M. Tour, ACS Nano. 4 (2010) 4806.
[26] K. Awasthi, D.P. Singh, K.S. Singh, D. Dash, O.N. Srivastava, New Carbon Mater. 24 (2009) 301.
[27] Y. Zhang, H. Ma, K. Zhang, S. Zhang, J. Wang, Electrochim. Acta 54 (2009) 2385.
[28] R. Khani, S. Sobhani, M. H. Beyki and S. Miri, Ecotoxicol. Environ. Saf. 150 (2018) 54.
[29] Z. Lotfi, H. Zavvar Mousavi, S. M. Sajjadi, J. Of Applied Chemistry, 14 (1398) 67 in Persian.
[30] R. Khani, S. Sobhani and M. H. Beyki, J. Colloid Interface Sci. 466 (2016) 198.
[31] B. Konkena, S. Vasudevan, J. Phys. Chem. Lett. 3 (2012) 867.
[32] H. Hajimehdipor, M. Shekarchi, M. Khanavi, N. Adib and M. Amiri, Pharmacogn. Mag. 6 (2010) 154.
[33] F. G. Fuentes, M. A. L. Gil, S. Mendoza and A. Escarpa, Electroanalysis 23 (2011) 2212.
[34] X. Zhao, Y. Du, W. Ye, D. Lu, X. Xia and C. Wang, New J. Chem. 37 (2013) 4045.