تهیه نانو ذرات La0.6 Sr0.4MnO3 به کمک تابش ماکروویو و بررسی خواص فوتوکاتالیستی آنها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه ماده چگال- دانشکده فیزیک

چکیده

در این مقاله نانو ذرات La0.6Sr0.4MnO3 با استفاده از روش تابش ماکروویو تهیه شده‌اند. خواص ساختاری، مغناطیسی، اپتیکی و فوتوکاتالیستی نانو ذرات با استفاده از الگوی پراش اشعه‌ی X (XRD)، میکروسکوپ الکترون عبوری (TEM) ،طیف مادون فرمز(FTIR)، مغناطش سنج نمونه ارتعاشی (VSM) و طیف سنجی فرابنفش– مرئی (UV vis) بررسی گردید. ثابت شبکه، حجم یاخته، گروه فضایی، زاویه و طول پیوند به کمک تحلیل پراش اشعه ی ایکس (XRD) بدست آمد. بررسی طیف جذب ذرات به کمک طیف سنج UV-Visible وجود گاف نواری شبیه نیم رساناها را در حدود ev 8/1 تایید کرد. بررسی خواص فوتوکاتالیستی نانوذرات، تخریب 83% رنگزای متیل اورانژ تحت تابش نور مرئی در مدت 50 دقیقه را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of La0.6 Sr0.4MnO3 nanoparticles using microwave irradiation and investigation of its photocatalytic activity

نویسنده [English]

  • Atieh Ramezan Zade Noshabadi
دانشجوی کارشناسی ارشد
چکیده [English]

In this paper nanoparticles, La0.6Sr0.4MnO3 via microwave radiation method is provided. The structural, magnetic, optical and photocatalyst properties by X-ray diffraction (XRD), Transmission electron microscope(TEM), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), Vibrational sample magnetometer (VSM) and UV–Vis spectroscopy (UV-Vis) were studied. Lattice constants, cell volume, and space group as well as length and angle of bonds obtained by XRD analysis. Using the UV-Visible spectrometer, an examination of the particle absorption spectrum confirmed the existence of a band gap like semiconductors at about 1.8 eV. The degradation of nanoparticles on methyl orange dye under visible light evaluated about 83% in 50 minutes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manganite
  • nanoparticles
  • optical properties
  • and band gap