دوره و شماره: دوره 15، شماره 54، فروردین 1399 
حذف رنگینه آلی متیلن بلو از محلول های آبی توسط خاکستر گیاه کاکوتی

صفحه 85-100

10.22075/chem.2020.18228.1675

محمد شاکر دهزاد؛ سید حسن زوار موسوی؛ علی محمدخواه؛ هادی فلاح معافی؛ نوید نوربخش