تهیه نانوذرات آلومینا به روش تخریب حرارتی با استفاده از کمپلکس باز شیف آلومینیوم و بررسی فعالیت ضدسرطانی ترکیبات تهیه شده

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی، گروه شیمی معدنی

2 دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بیو شیمی، سمنان، ایران

چکیده

در کار حاضر، یک لیگاند باز شیف از تراکم 5- برمو 2- هیدروکسی بنز آلدهید با 8- آمینو کوئینولین به همراه کمپلکس این لیگاند با فلز آلومینیوم تهیه شدند. ترکیبات سنتز شده با روش‌های آنالیز عنصری و طیف‌سنجی FTIR و انتقال الکترونی UV-Vis شناسایی شدند. نمونه‌ آلومینایی با ساختار نانومتری توسط روش تخریب حرارتی، از کمپلکس باز شیف آلومینیوم بدست آمد. برای این منظور از کمپلکس آلومینیوم برای تولید نانو آلومینا استفاده شد. برای شناسایی فاز، میزان بلورینگی و تعیین اندازه بلورک‌های محصول از آنالیز پراش اشعه X و به منظور بررسی نوع پیوندها از آنالیز طیف سنجی FTIR استفاده شد. همچنین پارامترهای سلولی و فاصله بین صفحه ای از روی الگوی XRD توسط آنالیز ریتولد محاسبه شد. برای مشخصه‌یابی سطح و شکل ذرات از آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM استفاده شد. ترکیبات سنتز شده برای بررسی خاصیت ضدسرطانی بر روی سلول‌های MKN-45 و LS174T مورد مطالعه قرار گرفتند. سلول‌های سرطانی در غلظت‌های متفاوت در مدت زمان مشخص تیمار شده و پاسخ سلول‌های سرطانی به غلظت‌های مختلف ترکیبات با روش آزمون رنگ سنجی MTT ارزیابی شد. این ترکیبات از تقسیم سریع سلول‌ها ممانعت کرده و باعث کند شدن روند تکثیر سلول‌های سرطانی شدند. ترکیبات، تکثیر سلول‌های تیمار شده را در مقایسه با سلول‌های کنترل کاهش دادند. طبق نتایج بدست آمده، تیمار سلول‌ها با غلظت افزاینده ترکیبات، رشد سلولی را به طور وابسته به غلظت در مدت زمان مشخص کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

synthesis of alumina nanoparticles by thermal decomposition technique using aluminium Schiff base complex and anticancer activity study of synthesized compounds

نویسندگان [English]

  • zeinab abbasi 1
  • Mehdi Salehi 1
  • ali khaleghian 2
1 Semnan, Semnan University, Faculty of Chemistry, Mining Chemistry Department
2 University of Medical Sciences, Faculty of Biochemistry, Semnan, Iran
چکیده [English]

In the peresent work, new aluminium complex from a Schiff base ligand was synthesized and characterized. The Schiff base ligand was derived from the condensation of 5-bromo-2-hydroxybenzaldehyde with 8-aminoquinoline. The synthesized compounds were characterized by elemental analyses, FTIR, and UV-Vis spectroscopy. Alumina nanomaterials were synthesized via thermal decomposition technique using aluminum Schiff base complex. The properties of the obtained nano alumina was studied by FTIR spectra. To investigate the phase formation, powder X-ray diffraction technique was used. Rietveld refinement using powder XRD confirms structure model determined by X-ray diffraction. SEM micrographs were used to investigate the morphology of the obtained material. Anticancer activity of these compounds on MKN-45 and LS174T cancer cell-lines was investigated by MTT assay. All compounds showed anticancer activity and have a very good inhibitory effect on the growth of cells. The cell viability decreased with the increasing concentrations of all compounds. Based on the results, it was found that the proliferation rate of cancer cells decreased after treatment with the compounds in a dose dependent way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schiff base complexes
  • anticancer activity
  • Alumina nanoparticles
  • thermal decomposition
  • MTT colorimetric assay
[1] Z. Li, H. Wang, S. He, Y. Lu, M. Wang, Mater. Lett. 60 (2006) 356.
[2] F. Mirjalili, M. Hasmaliza, L.C. Abdullah, Ceram. Int. 36 (2010) 1253.
[3] Z. Yonggang, Inorg. Chem. Ind. 3 (2001) 6.
[4] M. Shojaie-Bahaabad, E. Taheri-Nassaj, Mater. Lett. 62 (2008) 3364.
[5] A. Afkhami, M. Saber-Tehrani, H. Bagheri, J. Hazard. Mater. 181 (2010) 836.
[6] I.P. Ejidike, P.A. Ajibade, Rev. Inorg. Chem. 35 (2015) 191.
[7] S. Kumar, D.N. Dhar, P.N. Saxena, journal of scientific and industrial research, 68 (2009) 181.
[8] S. Arulmurugan, Rasayan J. Chem. 6 (2010) 385.
[9] A.M. Abu-Dief, I.M.A. Mohamed, J. Basic Appl. Sci. 4 (2015) 119.
[10] M. Rezaeivala, H. Keypour, Coord. Chem. Rev. 280 (2014) 203.
[11] C. Ecjhao, I.J. Patel, S.J. Parmar, Synthesis (Stuttg). 7 (2010) 617.
[12] W. Radecka-Paryzek, V. Patroniak, J. Lisowski, Coord. Chem. Rev. 249 (2005) 2156.
[13]      J. Sirirak, W. Phonsri, D.J. Harding, P. Harding, P. Phommon, W. Chaoprasa, R.M. Hendry, T.M. Roseveare, H. Adams, J. Mol. Struct. 1036 (2013) 439.
[14] T. Mosmann, J. Immunol. Methods. 65 (1983) 55.
[15] Z. Shokohi-pour, H. Chiniforoshan, A.A. Momtazi-borojeni, B. Notash, J. Photochem. Photobiol. B Biol. 162 (2016) 34.
[16] J. Shah, M.R. Jan, J. Ind. Eng. Chem. 20 (2014) 3604.
[17]      H. Li, H. Lu, S. Wang, J. Jia, H. Sun, X. Hu, Ceram. Int. 35 (2009) 901.
[18] K.R. Nemade, S.A. Waghuley, Ceram. Int. 40 (2014) 6109.
[19] M. Salehi, E. Arabsarhangi, Int. Nano Lett. 5 (2015) 141.