اندازه گیری Ni2+ در نمونه های آب پس از پیش تغلیظ بر روی جاذب میکرو ذرات یا نانو ذرات گوگرد، مطالعه اثر اندازه جاذب.

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین الملل امام خمینی، قزوین ، ایران

2 گروه شیمی،دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین الملل امام خمینی، قزوین

چکیده

چکیده:
نانوذرات گوگرد از طریق روش میکروامولسیون آب/ روغن سنتز شد. مطالعه مقایسه ای بین نانوذرات گوگرد سنتز شده و میکروذرات گوگرد در استخراج و پیش تغلیظ یون های نیکل از نمونه های مختلف آب پیش از اندازه گیری توسط اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله انجام شد. تاثیر پارامترهای تجزیه ای شامل pH محلول نمونه، بافت نمونه، شرایط حلال شویشی، سرعت عبور محلول نمونه، حجم نمونه و یون های مزاحم برای هر یک از جاذب ها بررسی شد و مقادیر بهینه بدست آورده شدند. تاثیر اندازه جاذب گوگرد بر کارایی استخراج ارزیابی شد. تحت شرایط تجربی بهینه، حد تشخیص تجزیه ای، ظرفیت جذب، قابلیت استفاده مجدد جاذب و سرعت عبور نمونه برای میکروذرات گوگرد به ترتیب 100، 0/00180 µg/mL، 15/75µg/g، حداکثر ده سیکل و 1 ml/min تعیین شدند. در حالیکه با استفاده از جاذب نانو ذرات گوگرد این مقادیر به ترتیب 67/166، 0/00108 µg/ml، 30/08 µg/g، بیش از هفتاد سیکل و 5 ml/min بدست آمدند. این نتایج نشان دادند که جاذب نانوذرات گوگرد منجر به فاکتور پیش تغلیظ بالاتر، حد تشخیص پایین تر، ظرفیت جذب بالاتر، قابلیت استفاده در تعداد دفعات بیشتر و استخراج سریع تر آنالیت خواهد شد. روش پیشنهادی برای اندازه گیری یونهای نیکل در آب شهری، رودخانه و چشمه با استفاده از هر دو جاذب به کار برده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Ni+2 in water samples after preconcentration on sulfur microparticles or nanoparticles adsorbent, study the adsorbent size effect

نویسندگان [English]

  • Majid Soleimani 1
  • Fatemeh Aflatouni 2
1 Chemistry departmeni, Faculty of science, Qazvin, IRAN
2 Department of Chemistry, Facoulty of Science, Imam Khomeini International University
چکیده [English]

Sulfur nanoparticles were synthesized via W/O microemulsion method. A comparison study was performed between synthesized sulfur nanoparticles and sulfur micro particles for extraction and preconcentration of nickel ions from different water samples prior to determination by FAAS. The effects of the analytical parameters including pH of the sample solution, sample matrix, eluting solution conditions, flow rate of sample solution, sample volume and interfering ions were investigated for each adsorbent and the optimum values were obtained. The effect of the size of sulfur adsorbent on the extraction efficiency was evaluated. Under the optimum experimental conditions, preconcentration factor, analytical detection limit, adsorption capacity, reusability of the sorbent and flow rate of sample solution were obtained for sulfur microparticles as100, 0.00180 µg/mL, 15.75µg/g, maximum 10 cycles and 1 ml/min respectively. Whether, using sulfur nano particles these amounts were obtained as 166.67, 0.00108 µg/ml, 30.08 µg/g, >70 cycles and 5 ml/min, respectively. These results showed that, sulfur nano particles adsorbent will cause to higher preconcentration factor, lower detection limit, higher adsorption capacity, more reusability of the sorbent and faster extraction of the analyte.The proposed method was applied for determination of nickel ions in tap, river and spring water samples using each of these adsorbents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flame atomic absorption spectroscopy
  • Nickel
  • Solid phase extraction
  • Sulfur microparticles
  • Sulfur nanoparticles
[1] M. Fathi and D. Almasifar, J. of Applied chemistry, 43 (1396) 151, in Persian.
[2] H. Veisi, F. Parvisi and M.R. Abdi, J. Nanoanalysis. 5(3) (2018)171.
[3] J. Li, R. Chang, F.Q. Wang and G.C. Zhao, chromatographia. 79(15) (2016)1033.
[4] M. Ghazaghi, H.Z. Mousavi, H. Shirkhanloo and A. Rashidi, Microchim Acta. 183(10)  (2016) 2779.
[5] M. Karve and B. Choudhary, Int. J. Environ. Sci. Technol. 14 (2017) 993.
 [6] S. Pourkazem and M. Amirzehni, J. of Applied chemistry, 52 (1398) 321, in Persian.
[7] M. Soleimani, M.S. Mahmodi, A. Morsali, A. Khani and M. GhahramanAfshar, J. Hazard. Mater. 189 (2011) 371

[8] H. Abdolmahammadzadeh, Z. Rezvani, G.H. Sadeghi and E. Zorufi, Anal. Chim. Acta. 685(2)  (2011) 212.

 [9] C. Sun, R. Qu, Q. Xu, H. Chen, C. Ji, C. Wang, Y. Sun and G. Cheng, EurPolym J. 43 (2007) 1501.
[10] M. Bahmaie, L. Abbasi and M. Faraji, J. of Applied chemistry, 26 (1392) 29, in Persian.
[11] E. Zolfonoun, Anal. Method. Environ. Chem. J. 1 (2018) 5.
[12] B. Fahimirad and A. Asghari, Anal. Method. Environ. Chem. J. 1 (2018) 47.
[13] A. Ghozatloo and M. Shariaty-Niassar, Anal. Method. Environ. Chem. J. 2 (2019) 31.
[14] A. Vahid, M. Abdous and S. Nayyeri, Anal. Method. Environ. Chem. J. 1 (2018)  29.
[15] M. Soleimani, F. Aflatouni and A. Khani, Colloid J. 75(1) (2013) 112.
[16] O.M. Kalfa, O. Yalcinkaya and A.R. Turker, J. Hazard. Mater. 166 (2009) 455.
[17] M. Karimi, Sh. Dadfarnia and A.M. Haji Shabani, Biol Trace Elem Res. 176 (2017) 207.
[18] M. Amjadi and A. Samadi, Colloids Surf. A. 434  (2013) 171.
[19] O. Yalcinkaya, H. Erdogan, H. Ciftci and A.R.Turker, Spectrosc. Lett. 45(5) (2012) 344.
[20] M. Alan and D. Kara, Sep. Sci. Technol. 42 (2007) 879.