بررسی اثر کاتالیزوری هیبرید Mo/MgO بر روی بازیافت فوم نرم پلی یورتان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین،ایران

چکیده

در سالهای اخیر افزایش رو به رشد آگاهی عمومی از موضوعات زیست محیطی این حقیقت را آشکار کرده است که منابع طبیعی در جهان رو به کاهش بوده و ظرفیت محدودی برای اداره کردن حجم ضایعاتی که فعالیت ‌های بشر تولید کرده است، وجود دارد. موضوع بازیافت مواد پلیمری به خصوص فوم پلی یورتان به سبب استفاده وسیع در اغلب زمینه‌هاو به موازات آن تولید حجم انبوهی از ضایعات بسیار مورد توجه می باشد.
از میان انواع روشهای بازیافت ضایعات پلی یورتانی، فرایند گلیکولیز که از روشهای بازیافت شیمیایی به حساب می‌آید، به سبب سهولت اجراء و نیز تبدیل ضایعات به مواداولیه، به ویژه پلی اُل، اصلی ترین مسیر بازیافت فومهای پلی یورتان به شمار می آید. این فرایند نسبتاً آسان انجام می‌شود و به میزان وسیعی برای بازیافت فوم‌های پلی یورتان سخت و نرم به کار می‌رود. انجام این فرایند باعث ایجاد دو فاز می شود که فاز بالا شامل پلی اُل نرم و فاز پایین شامل ترکیبات هیدروکسیلی و آمینی آروماتیک و عامل گلیکولیزکننده اضافی می باشد.
مشاهدات نشان دادند که با افزایش مقدار کاتالیزور سرعت انحلال فوم بیشتر شده و شکست اتصالات یورتان در زمان کوتاهتری انجام شد. در این مطالعه از درصدهای وزنی مختلف کاتالیست Mo/MgO به منظور بازیافت فوم نرم پلی یورتان استفاده شد. بعدازانحلال کامل ذرات فوم، ساختار شیمیایی پلی اُل بازیابی شده توسط روشهای اسپکتروسکوپی و تجزیه‌ای مختلف مورد بررسی قرارگرفت. کلیه نتایج مؤید بازیابی کامل پلی اُل از ضایعات فومهای پلی یورتان بوده و افزایش درصد وزنی کاتالیست باعث افزایش درصد فاز بالا و کاهش درصد ترکیبات آروماتیکی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Mo/MgO hybrid catalytic effect of the recycling of flexible polyurethane foam

نویسندگان [English]

  • mir mohammad alavi Nikje
  • Homa Zarghami
Department of Chemistry, Faculty of Science, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

In recent years, the growing public awareness of environmental issues has revealed the fact that natural resources in the world are declining and there is limited capacity to manage the volume of waste generated by human activities. Nowadays, the recycling of polymeric materials, especially polyurethane foam, is very important due to its extensive usage in the most of the industrial fields and, in parallel, the production of massive amount of wastes.
Among the various types of polyurethane waste recycling methods, the glycolysis process is considered as a chemical recovery method. Due to its ease of use and the conversion of waste into the raw materials, especially polyol, the main route is polyurethane foam recycling. The process involves split phase recycling one in which the phases consisting of upper recovered polyol composition and the lower one is containing heavy aromatic contained complex composition materials. Evidence showed that with increasing the amount of catalyst, the rate of foam dissolution increased and the urethane bonds cleavage take place in the short reaction times.
In this study, various weight percentages of Mo/MgO composite catalyst is used to recover flexible polyurethane foam wastes. After complete dissolution of the foam particles, the chemical structure of recovered products was identified and characterized by different spectroscopic and analytical methods, respectively. Obtained results showed the successful recycling of polyurethane wastes to the firstly used virgin poly in combination with other complicated compositions namely aromatics, unreacted reagents etc. in addition our founds shown that by increasing the weight of the catalyst led to the high recovery yields and decreases the percentage of aromatic compounds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical recovery
  • Polyurethane flexible foam
  • Glycolysis
  • Study of effect of catalyst
  • catalyst Mo/MgO

[1] M. M. Alavi Nikje, R. ghavidel Kelishemi, R. Akbar, M Vakili, Journal of Applied chemistry, 35 (1394) 9, in Persian.

[2] M. M. Alavi Nikje, Polymery, 57 ( 2012) 11.

[3] C. Molero, M. J. Ramos, A. de Lucas & J. F. Rodríguez, Waste Management and the Environment V, 140 (2010) 69.
[4] M. M. Alavi Nikje, A. Bagheri Garmarudi, B. Idris Azni, Designed Monomer and Polymer, 14 (2011) 395.
[5] X. Wang, H. Chen , C. Chen, H. Li, Fiber Polym., 12 (2011) 857.

[6] D. Simón, A.de  Lucas,  J.F. Rodríguez , A.M. Borreguero, Applied Polymer Science, 134 (2017) 45276.

[7] J. Datta, J Therm Anal Calurim, 109 (2012) 517.
[8] M. M. Alavi Nikje, A. Bagheri Garmarudi, Iran Polym J., 19 (2010) 287.
[10] C. Molero, D.L. Antonio, J.F. Rodríguez, Polymer Degradation and Stability, 91 (2006) 894.
[11] D. Simón, A.M. Borreguero, A.de Lucas, J.F. Rodriguez , Polym Degrad Stabil, 109 (2014) 115.
[12] D.Simón, A.M.Borreguero, A.de Lucas, J.F.Rodríguez, Polymer Degradation and Stability, 116 (2015) 23.

[13] N. Kraitape, C. Thongpin, Energy Procedia, 89 (2016) 186.

[14] K.M. Zia, H.N. Bhatti, I.A. Bhatti, Polymer Degradation and Stability, 67 (2007) 675.  
[17] S.Z. Mortazavi, A. Reyhani, S. Mirershadi, international journal of hydrogen energy, 42 (2017) 24885.
[18] P. Zhu ,Z.B. Cao, Y. Chen, X.J. Zhang, G.R. Qian, Y.L. Chu , M. Zhou, Enviromental Technology, 35 (2014) 2676.
[19] M.M. Nikje, F.H.A. Garmarudi, Polym-Plast Technol, 49 (2010) 818.
[20] M. M. Alavi Nikje, M. Tavassoli Khan, Current Chemistry Letters, 1 (2012) 175.