سنتز و شناسائی یک [5.6.7] کین آرن پایدار جدید

نویسنده

چکیده

با وارد کردن حلقه های آروماتیک به سیستم [5.6.7] کین آرن ترکیب 7 به عنوان یک کین آرن کاملا" پایدار بدست آمد. وجود گروههای متیل در این ساختار حلالیت ترکیب را افزایش داده و شناسائی آن را به کمک روشهای اسپکتروسکوپی آسان نموده است. شناسائی این کین آرن جدید به کمک روشهای مختلف CHN, MS, NMR, UV, IR صورت گرفته است. طیف UV این ترکیب طول موج ماکزیموم در حدود 460 نانومتر را نشان می دهد که حدود 100 نانومتر ازماکزیموم جذب مورد انتظار کمتر است. محاسبات PPP-MO و محاسبات نیمه تجربی با برنامه کامپیوتری HyperChem نشان داده که سه حلقه پنج، شش و هفت عضوی در یک صفحه قرار ندارند و حلقه هفت ضلعی که دارای انعطاف پذیری بیشتری هست از صفحه دو حلقه دیگر خارج گشته است. با توجه به این ساختار بدست آمده برای [5.6.7] کین آرن فوق max حدود 460 نانومتر که با تغییر قطبیت حلال نیز تغییر چندانی نمی نماید کاملاً‌ توجیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and identification of new [5, 6, 7] quinarene

نویسنده [English]

  • Rahman Hossienzadeh
چکیده [English]

We have inserted aromatic rings to [5, 6, 7] quinarene and obtained compound 7 as a very stable quinarene. Methyl groups in the structure of quinarene increase its solubility and help to identify the structure with spectroscopic methods. The structure of this new quinarene was identified using CHN, MS, NMR, UV, IR methods. Ultraviolet spectrum of this compound shows λmax at 460nm which is 100 nm less than expected value. PPP-MO and semi empirical calculations with HyperChem program showed that five, six and seven membered rings are not coplanar and seven membered ring which is more flexible is out of the plan of other two rings. For [5, 6, 7] quinarene 7 λmax (460nm) is not varied with solvent polarity which agrees well with structure of quinarene obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quinarene
  • Synthesis
  • Identify