دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، شهریور 1388 
روشی نوین جهت استخراج صنعتی منیزیم کلرید از آب دریاچه ارومیه

صفحه 25-32

10.22075/chem.2017.553

امیر معادی راد؛ مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی؛ سیما صولتی فر