روشی نوین جهت استخراج صنعتی منیزیم کلرید از آب دریاچه ارومیه

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، میزان استحصال و چگونگی بهره برداری از منیزیم کلراید موجود در آب دریاچه ارومیه با استفاده از دولومیت کلسمینه شده (CaO.MgO) مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور تعیین تاثیر عوامل مختلف از قبیل زمان، pH و ... بر بازده محصول، ابتدا محلول های مصنوعی حاوی مقدار مشخصی از آنالیت های منیزیم و سولفات تهیه شده و سپس چگونگی استخراج نمک منیزیم موجود در آن با استفاده از دولومیت مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود که میزان استحصال به شرایط اجرائی بستگی دارد. پس از آن نمونه های حقیقی از آب دریاچه ارومیه تهیه گردید و مشابه آنچه که برای نمونه های مصنوئی اعمال شده بود، مراتب تکرار شد. غلظت یون های کلسیم و منیزیم موجود در نمونه های استحصال شده با استفاده از روش حجم سنجی اندازه گیری شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new method for industrial extraction of magnesium chloride from Urmia lake

نویسندگان [English]

  • Amir Moadi Rad
  • Majid Esm Hosseini
  • Majid Esm Hosseini
  • Sima Solatifar
چکیده [English]

In this project, extraction of Magnesium Chloride has been studied and a semi-industrial method, which uses calcimined dolomite, has been suggested. In order to determine the effect of different factors such as time, pH and etc. on the product yield artificial solution containing distinct of Mg2+ and So42- were prepared and then the best condition of extraction of Magnesium salt was studied. The real samples were prepared from Urmia Lake, and similar studies were performed on them. Measurement of Calcium and Magnesium ions existing in extracted samples has been done by employment of titration method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urmia Lake
  • Magnesium chloride
  • Extraction of Salts
  • calcimined dolomite