تهیه نانو کامپوزیت‌های رسانا بر پایه پلی آنیلین / پلی (استایرن- آلترناتیو- مالئیک اسید) مخلوط شده با پلی استایرن سولفونیک اسید

نویسندگان

چکیده

نانو ذرات رسانای پلی آنیلین با روش امواج فراصوت شیمیایی سنتز شدند و سپس با اسید کلریدریک دوپه شدند. یک سری از کامپوزیتها بر پایه پلی آنیلین / (پلی استایرن- آلترناتیو- مالئیک اسید) مخلوط شده با پلی استایرن سولفونیک اسید، با نسبتها ی مختلفی از اجزاء سازنده با روش دیسپرس کردن در محلول تهیه شدند. اثرغلظت کوپلیمر (استایرن- آلترناتیو- مالئیک اسید) وپلی استایرن سولفونیک اسید در خصوصیات کامپوزیت بدست آمده بررسی شد. محلول دیسپرس شده کامپوزیت، در حلال تترا هیدروفوران برای تولید فیلمهای پلیمری با استفاده از روش تبخیر حلال استفاده شد. تنها با فرآیند مخلوط کردن بدون اضافه کردن هیچگونه دیسپرس کننده ای نانو ذرات پلی آنیلین به خوبی درماتریکس پلیمر دیسپرس شدند که تصاویر گرفته شده با میکروسکوپ الکترونی این را به خوبی نشان می دهد. رسانایی کامپوزیتهای بدست آمده با سیستم چهار نقطه ای اندازه گیری شد. همه کامپوزیتهای بدست آمده رسانا بودند وبین آنها بالاترین رسانایی الکتریکی S/Cm 86/2 بود. کامپوزیتهای بدست آمده با طیف سنجی FT-IR و UV-Vis بررسی شدند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation of Conductive Nano composites based on Polyaniline / Poly (styrene -alt - maleic acid) blended with Polystyrene Sulfonic acid

نویسندگان [English]

  • Ehsan nazarzadeh
  • peyman najafi mogadam
چکیده [English]

Conducting polyaniline (PANI) nano particles were synthesized by a sonochemical method and doped with HCl. The series of composites based on Polyaniline-Poly(styrene-alt-maleic acid) blended with Polystyrene sulfonic acid with different component content ratios were prepared by solution-dispersion blending method. The influence of Poly(styrene-alt-maleic acid)(PSMAC) and polystyrene sulfonic acid (PSS) on composite properties were investigated. The composite dispersed solution in tetrahydrofurane (THF) cast to fabricate conductive films. With only a mixing procedure and without any dispersant added, the PANI nanoparticles were well dispersed in the matrix polymer as indicated by scanning electron microscopy (SEM) images. The conductivity of obtained composites was measured with four probe technique. All of obtained composites have conductivity and between them, the maximum electrical conductivity was 2.86 S/cm. The obtained composites characterized by FT-IR and UV-Vis spectroscopy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polyaniline
  • Composite
  • Copolymer
  • conductivity