دوره و شماره: دوره 5، شماره 14، فروردین 1389 
محاسبه گرمای تبخیر آب از دریاچه ارومیه

صفحه 23-32

10.22075/chem.2017.566

سمیه ساکنی الوانق؛ نصرت حیدری؛ معصومه مختارپور


بررسی مقدارآرسنیک در ذرات رسوب شونده هوای شهر یزد

صفحه 51-60

10.22075/chem.2017.569

زهرا سلطانیان زاده؛ محمد حسین سلمانی؛ محمد حسن احرامپوش


بررسی روشهای تصفیه آب و فاضلاب در کشورهای توسعه یافته (مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا)

صفحه 75-84

10.22075/chem.2017.571

مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی؛ سیما صولتی فر؛ امیر میرزانژاد؛ نادر صولتی فر