بررسی مقدارآرسنیک در ذرات رسوب شونده هوای شهر یزد

نویسندگان

چکیده

انسان بدون غذا واب برای چندروزمی تواندبه زندگی ادامه دهدولی بدون هوانمی تواندچند دقیقه زنده بماند.لذا بررسی آلودگی هوا در نواحی شهری بسیارباارزش است.بسیاری کشورها تحقیقات گسترده ای برای شناخت آلودگی و کنترل آن توسعه داده اند .شهر یزد دارای فعالیت صنعتی زیادی است که ذرات معلق و عناصر را در هوای شهر یزد رها می کنند. روش بررسی:روش مطالعه توصیفی و مقطعی بود .نمونه برداری از 8/6/88 الی 20/12/88 در 4 دوره یکماهه در مناطق بلوار جمهوری اسلامی ، میدان همافر ، میدان شهید بهشتی ، خیابان سید گلسرخ و خیابان آیت الله کاشانی به روش جار انجام شد .آرسنیک به روش جذب اتمی با کوره گرافیتیGTA) ) اندازه گیری شد. نتایج :بیشینه مقدار میانگین آرسنیک در دوره های نمونه برداری در دوره مهر – آبان 133/3±677/10میکرو‌گرم بر کیلوگرم و کمینه مقدار میانگین در دوره اسفند و بهمن 205/1±066/3میکرو‌گرم بر کیلوگرم بود . همچنین بیشینه مقدار مربوط به بلوار جمهوری اسلامی 086/15 میکرو گرم بر کیلوگرم و کمینه مقدارمربوط به میدان شهید بهشتی 134/1میکرو گرم بر کیلوگرم بود . بحث :مقایسه مقدار میانگین ها ‌برای دوره های مختلف نمونه برداری و برای مکانهای مختلف نمونه برداری مقدار Pبترتیب062/0 و389/0 بدست آمد که نشان می دهد هیچگونه اختلاف معنی داری در زمانها و مکانهای نمونه برداری وجود ندارد. بیشینه مقدار ارسنیک در دوره دوم- مهر و آبان- بوده است که متناسب با افزایش تردد در سطح شهر و همچنین کاهش رطوبت هوا است و علاوه بر این بیشینه مربوط به موقعیت بلوار جمهوری اسلامی بود که به علت وجود کارخانجات صنعتی مقدار آرسنیک در این نواحی افزایش داشته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Arsenic in Dust fall in the Air of Yazd Zahra Soltanianzadeh, Mohammad Hossein Salmani, Mohammad Hassan Ehrampoush

نویسندگان [English]

  • Zahra Soltanianzadeh
  • Mohammad Hossein Salmani
  • Mohammad Hassan Ehrampoush
چکیده [English]

Human can live without food and water for many days but they can not live without breathing Air more than a few minutes. Then, Air Pollution is a Problem that additional must attended. Many countries have developed search work and Programs to Control air pollution. There are a lot of industrial activities that lead to the trace element and particles in the air in Yazd city. This study was descriptive and Cross- Sectional. The amount of dust fall in the Air of Yazd was determined and also the amount of arsenic in dust fall was determined. In this study, The Sampling was done from 30 August 2009 to 10 March 2010 at four 1 month's Periods in Jomhuri bulvard, Homafar Square , Shahid Behesti Square , Seyd GoleSorkh Ave , and Aiatollah kashani Street by Jar method. The amount of Arsenic was determined by graphite furnace atomic absorption. The Maximum mean of Arsenic in dust fall was in the second Period equal to 10.677±3.133 μg/kg and the minimum mean of Arsenic was in the Fourth Period equal to 3.066 ±1.205 μg/kg. The maximum value was related to Jumhori Eslamic Bolvard equal to 15 .086 μg/kg and the minimum value was related to shahid Beheshti square equal to 1.134μg/kg. Discussion: Comparison of means the P-value=.062 for different periods and the P-value=.389 for different station was obtained .These was shown that there is no meaningful difference between the Arsenic value in different periods and station. The maximum value of arsenic was observed in the second period of sampling, which is related to enhancement of traffic in city and decrease of air humidity. In addition, the maximum value was in Jumhori Eslamic Bolvard station that is due to existence of industrial factories of in these areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arsenic-Air pollution
  • Atomic absorption
  • dust fall – Yazd