وابستگی ثابت‌های تشکیل کمپلکس کبالت(II)-تیازولیل بلوفرمازان به قدرت یونی در محیط میسل غیر یونی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، روند تشکیل کمپلکس کبالت(II) تیازولیل بلوفرمازان در محیط میسل غیریونی در محدوده‌ی pH 3 تا 10 با استفاده از روش اسپکتروفتومتری مرئی‌- فرابنفش مورد مطالعه قرار گرفته است. هم‌چنین، علاوه بر بررسی تأثیر pH، مقدار عامل فعال سطحی، مقدار اتانول و زمان بر مقدار جذب کمپلکس، نسبت استوکیومتری فلز به لیگاند در کمپلکس با استفاده از روش تغییرات پیوسته (روش جاب) و روش نسبت مولی در قدرت‌های یونی مختلف و در 6 = pH به صورت 2:1 تعیین شده است. نهایتاً با استفاده از اطلاعات اسپکتروفتومتری، ضرایب جذب مولی کمپلکس و ثابت‌های تشکیل کمپلکس در دمای ºC 25 و در محدوده‌ی قدرت یونی3-mol‌ dm 1/0 تا 0/1 پتاسیم نیترات تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ionic Strength dependence of Formation Constants: Complexation of Cobalt(II) With thiazolyl blue formazan in a Non-Ionic Micellar Medium

نویسندگان [English]

  • Majid Amiri
  • Majid Mohammadhosseini
  • Behzad Behzad
چکیده [English]

This paper describes the complexation of cobalt(II) with thiazolyl blue formazan in a micellar medium at the pH range 3 to10, using Spectrophotometric techniques. The influences of pH and surfactant amount have been also tested. The composition of the complex was determined by the continuous variation (Jobmethod) and mole-ratio methods. It was concluded that Co2+ forms a mononuclear 2:1 complex with thiazolyl blue formazan of the type CoL2- at pH = 6. Finally, the formation constants of the complex were evaluated at 25 ºC under ionic strengths ranging from 0.1 to 1 mol dm-3 of potassium nitrate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • thiazolyl blue formazan
  • Non Ionic Micellar medium
  • UV-Vis Spectrophotometric
  • Formation constants