دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، پاییز 1389 
1. عصر باتری لیتیم

صفحه 13-30

محمد افتخاری؛ سمیه رجب زاده؛ محدثه حسین پورزریابی


2. مطالعه سنتیکی هیدروژل AA-p-g-کیتوسان حساس بهPH و نمک

صفحه 31-42

مرتضی نصرالهی؛ مرتضی نصرالهی؛ زهرا طالبی