مطالعه سنتیکی هیدروژل AA-p-g-کیتوسان حساس بهPH و نمک

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، باشگاه پژوهشگران جوان، خرم آباد، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

مونومرآکریلیک اسید به طور مستقیم تحت شرایط بی ا ثر جوی با استفاده از آغازگر آمونیوم پرسولفات و در حضور عامل شبکه ساز متیلن بیس آکریل آمید بر روی زنجیره های کیتوسان پیوند داده شده است. دو پارامتر مؤثر برای بهینه سازی میزان ظرفیت تورمی هیدروژل شامل غلظت MBA , A A مورد مطالعه قرار گرفت. ساختار پلیمر حاصل توسط طیف سنجی IR مورد تآیید قرار گفت. ماکزیمم جذب آب محصول بهینه شده نهایی gr/gr 434 به دست آمد. همچنین بررسی رفتار تورمی این بسپارهای ابرجاذب در محلول های نمکی متفاوت نشان داد که ظرفیت تورم با افزایش قدرت یونی محیط کاهش می یابد علاوه بر این جذب هیدروژل ابر جاذب در محلول های با pH 13-1 اندازه گیری شده است. هیدروژل بالاترین جذب را در pHهای 3 و 8 نشان می دهد. همچنین سینتیک جذب در آب مقطر بررسی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Salt sensitivity, pH responsivity and kinetic study of chitosan-g-PAA hydrogel

نویسندگان [English]

  • Morteza Nasrolahi 1
  • Morteza Nasrolahi 1
  • zahra talebi 2
1
2
چکیده [English]

Acrylic acid (AA) monomer was directly grafted onto chitosan using ammonium persulfate (APS) as an initiator and methylenebisacrylamide (MBA) as a crosslinking agent under an inert atmosphere. Two factors affecting the swelling capacity of the obtained hydrogel, AA and MBA concentrations, were studied. The polymer structures were characterized by FTIR spectroscopy. Maximum water absorbency of the optimized final product was found to be 434 gr/gr. Also, I studed manner swelling of product in different solution salty. results shown that the swelling capacity decreased with increasing of ionic strength. Farthermore, the swelling of superabsorbant hydrogel was measured in various Solutions with PH values ranging from 1 to 12. the hydrogels exhibited the highest swelling at PH 3 and8. also the swelling kinetics in distilled water investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitosan
  • Superabsorbent
  • Hydrogel
  • Acrylic acid
  • swelling kinetics