سنتز، شناسایی و مطالعات الکتروشیمیایی یک سری از کمپلکس های پلی پیریدیل روتنیوم [Ru(Tttp)(opda-H2)Cl]PF6 و[Ru(Tttp)(en)(H2O)](PF6)2

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه دو کمپلکس پلی پیریدیل روتنیوم با فرمول [Ru(Tttp)(opda-H2)Cl]PF6 (شکل 2) و [Ru(Tttp)(en)(H2O)](PF6)2.3/2CH3CN (شکل3) سنتز و با تکنیک های معمول از قبیل 1HNMR، 13CNMR، UV-Vis،IR، طیف سنجی جرمی و همچنین آنالیز عنصری شناسایی شدند که در این کمپلکس ها Tttp لیگاند سه دندانه ای پلی پیریدیل4-p- ترشیوبوتیل فنیل -2،′2:′6،"2- ترپیریدین (شکل 1) و opda لیگاند ارتو-فنیلن دی آمین است. مطالعات 1HNMR نشان می دهند که در کمپلکس[Ru(Tttp)(opda-H2)Cl]PF6، ارتو-فنیلن دی آمین با از دست دادن دو اتم هیدروژن به یکی از دو صورتbqdi یا s-bqdi کوئوردینه شده است (شکل5). مطالعات الکتروشیمیایی در مورد این کمپلکس نشان می دهند که در ناحیه V55/1 نسبت به NHE یک فرایند اکسا- کاهشی مشاهده می شود که مربوط به یکی از فرایندهای RuII(bqdi)/RuIII(bqdi) و یا RuIII(s-bqdi)/RuIV(s-bqdi) است. همچنین در V924/0- نسبت به NHEنیز یک فرایند اکسا- کاهشی مشاهده می شود که مربوط به یکی از فرایندهای RuII(bqdi)/RuII(s-bqdi) و یا RuIII(s-bqdi)/RuII(s-bqdi) است. در مورد کمپلکس[Ru(Tttp)(en)(H2O)](PF6)2.3/2CH3CN نیز مطالعات نشان می دهد که به جای کوئوردینه شدن Cl که معمول است H2O کوئوردینه شده است. علاوه بر این، مطالعات الکتروشیمیایی نیز نشان می دهند که در V 66/1 نسبت به NHE یک فرایند اکسا- کاهشی شبه برگشت پذیر مشاهده می شود که به زوج RuII/RuIV(O) نسبت داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis, Characterization and electrochemical Studies of a series of polypyridile Ruthenium complexes

نویسندگان [English]

  • Davar Boghaei
  • mehdi behzad
چکیده [English]

In this study, we report the synthesis and characterization of two new polypyridile Ruthenium Complexes, [Ru(Tttp)(opda-H2)Cl]PF6 and [Ru(Tttp)(en)(H2O)](PF6)2.3/2CH3CN. Complexes were characherized by 1HNMR, 13CNMR, IR and UV-Vis spectroscopies, Mass spectroscopy and elemental analysis. 1HNMR studies show that in [Ru(Tttp)(opda-H2)Cl]PF6 , orthophenylenediamine is coordinated as (bqdi) or (s-bqdi) by loosing two hydrogen atoms, one from each amino groups. Electrochemiccal studies also show a redox potential at 1.55 V Vs. NHE which is duo to either RuII(bqdi)/RuIII(bqdi) or RuIII(s-bqdi)/RuIV(sbqdi) Reactions. Besides, another peak at -0.924 V is observed which due to either RuII(bqdi)/RuII(s-bqdi) or RuIII(s-bqdi)/RuII(s-bqdi). In the case of [Ru(Tttp)(en)(H2O)](PF6)2.3/2CH3CN, despite the usual coordination of chloro atom, a water molecule is coordinated. Electrochemical studies also reveal a redox peak at 1.66 Vs. NHE which is due to RuII/RuIV(O) redox reaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ruthenium Complexes
  • Amine
  • electrochemistry