مقایسه خواص فیزیکی محلول های دو جزئی آب نرم – کلرید سدیم و آب سخت – کلرید سدیم

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی شیمی، نفت، گاز

2 دانشگاه سمنان،پردیس علوم، گروه شیمی کاربردی

چکیده

اطلاع از خواص فیزیکی و ترمودینامیکی محلول ها از اهمیت علمی و صنعتی زیادی برخوردار است. در پژوهش حاضر خواص فیزیکی شامل دانسیته، ویسکوزیته، ضریب شکست و هدایت الکتریکی محلول‏های دو جزئی کلرید سدیم با غلظت 20-10 درصد وزنی در دو نوع آب نرم و آب سخت در دمای 25 درجه سانتیگراد مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد خواص فیزیکی فوق الذکر با افزایش غلظت کلرید سدیم از 10 تا 20 درصد سیر صعودی دارد. همچنین میزان افزایش خواص فیزیکی در محلول آب نرم- کلرید سدیم از آب سخت-کلرید سدیم بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparasion between Physical Property of Binary Solution of Soft Water-Sodium Chloride and Hard Water-Sodium Chloride

نویسندگان [English]

  • Arabi 1
  • Amoozadeh 2
  • Ziar 2
  • Golian 2
1
2
چکیده [English]

In recent study, physical properties of binary solution of soft water-sodium chloride and hard water-sodium chloride are investigated. Among the physical properties, dencity, viscosity, refractive index and electrical conductivity of sodium chloride solutions (10-20% w/w) have been studied. The results showed that there is a direct linear relation in the range of 10%-20% w/w solution. Also the results showed that these differences are bigger in hard water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Binary solution
  • Water
  • Sodium chloride
  • Physical properties