دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، فروردین 1390 
روشهای خالص سازی نمک طعام و بیماریهای ناشی‌ از ناخالصی‌های موجود درآن

صفحه 21-28

10.22075/chem.2017.577

علی عموزاده؛ مهدی بهزاد؛ عباسعلی عربی؛ ساناز گلیان؛ عاطفه زیاری؛ هانیه سهمی


تولید میکروپودر نمک طعام توسط خشک کن پاششی و بهینه سازی شرایط آن

صفحه 29-35

10.22075/chem.2017.578

علی عموزاده؛ عباسعلی عربی؛ عاطفه زیاری؛ ساناز گلیان؛ پریوش پیوندی