دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، تابستان 1390 
1. مقایسه و بررسی روشهای تصفیه نمک

صفحه 13-24

سید حسن زوار موسوی؛ بهرام محمدی؛ حمید رضا مولایی


2. استخراج نمک از آب نمک به وسیله پسماند گرم واحد های صنعتی

صفحه 25-30

سید حسن زوار موسوی؛ بهرام محمدی؛ حمید رضا مولایی


3. بررسی فلزات سنگین سنگ نمک استان سمنان

صفحه 31-38

فرامرز هرمزی؛ سمیه اتوکش؛ سید حسن زوار موسوی