بررسی فلزات سنگین سنگ نمک استان سمنان

نویسندگان

گروه پژوهشی فرآوری صنایع نمک دانشگاه سمنان

چکیده

در این مقاله مقدار فلزات سنگین نظیر سرب، کادمیم، مس، آرسنیک و جیوه در چند نمونه سنگ نمک استان سمنان بررسی شده است. برای هر یک از موارد ذکر شده از دستگاه جذب اتمی و در شرایط یکسان استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شده که کمترین میزان عنصر کادمیم و بیشترین ناخالصی سرب می باشد. مقدار جیوه در تمام نمونه ها بسیار ناچیز می باشد.

کلیدواژه‌ها