استخراج نمک از آب نمک به وسیله پسماند گرم واحد های صنعتی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان

2 حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه، دانشگاه سمنان

چکیده

فرآیند استخراج نمک از آب نمک شامل حداقل یک مخزن تبخیر روباز است. بخشی از آب نمک در واحد گرم کننده که در خارج از مخزن تبخیر قرار دارد، گرم و دوباره به مخزن تبخیر بر‌می‌گردد. واحد گرم کننده گرمای پسماند یک واحد خنک کننده صنعتی را دریافت می کند. بر طبق این فرآیند مقادیر آب و هوا و درجه خنک کننده اندازه گیری می شود و در واحد کنترل محاسبه می شود. حداقل بخشی از آب نمک گرم شده و مقدار ی آب نمک گرم نشده بوسیله سیستم اسپری کننده از مخزن تبخیر اسپری می شود. مقدار آب نمک اسپری شده بر اساس اطلاعات بدست آمده در واحد کنترل تنظیم می گردد.

کلیدواژه‌ها