دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، زمستان 1390 
1. بررسی نظری پیوند جذبی اکسیژن با سطح (111) Ni

صفحه 13-20

امیر ناصر شمخالی؛ کبری قراغان آبادی


5. شناسایی مواد تشکیل دهنده و بررسی فعالیت بیولوژیکی اسانس گیاه Fumaria Vaillantii Loisel استان کردستان در ایران

صفحه 55-60

اشکان توکلی؛ محبوبه فتاحی؛ کریم رحیمی؛ رشید رمضان زاده؛ حسین معروفی؛ امین رستمی