حذف رنگزای بنفش کریستال از محلول های آبی با استفاده از برگ گزنه

نویسنده

تهران، میدان ولی عصر، شرکت دارو سازی اکسیر

چکیده

در این تحقیق، حذف رنگزای بنقش کریستال با استفاده از فرآیند جذب سطحی مورد مطالعه قرار گرفت. از برگ گزنه به عنوان جاذب مناسب برای حذف رنگ بنفش کریستال استفاده شد. متغییرهایی از جملهpH ، غلظت بنفش کریستال، مقدار جاذب، زمان تماس بهینه سازی شد. بر اساس نتایج بدست آمده ، مناسب ترین محدوده pH برای حذف رنگزا توسط برگ گزنه بین 2 تا 6 می باشد و نتایج نشان داد که عمل حذف در زمان تماس 180 دقیقه صورت می گیرد. معادله ی لانگمیر، فروندلیچ و تمکین نیز برای فرآیند جذب مطالعه شد و نتایج تجربی با ایزوترم لانگمیر مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Removal of Crystal Violet from aqueous solution using nettle leaf

نویسنده [English]

  • Seyedeh Rezvaneh Rseyedi
چکیده [English]

In the present study, the adsorption of crystal violet in aqueous solution by nettle leaf was studied. Variables such as pH, concentration of crystal violet dye, adsorbent dose and contact time were optimized. Results showed that the optimum pH range to remove crystal violet dye was 2-6 and contact time 180 min. The Langmuir and Freundlich and Tempkin’s equation for adsorption process were also studied and the experimental data fitted well to the Langmuir isotherm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adsorption
  • Crystal violet
  • Nettle leaf
  • Isotherm