سنتز یک سیستم رهایش کنترل شده‌ی دارو از هیدروژل کیتوسان-g-پلی (سدیم آکریلات-co-آکریل آمید)

نویسنده

دانشکده شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هیدروژلهای حساس به pH زیست‌سازگار و زیست تخریب‌پذیر از طریق پیوند‌زنی منومرهای آکریلیک اسید و آکریل‌آمید بر روی کیتوسان در حضور عامل شبکه‌ساز متیلن بیس آکریل‌آمید و آغازگر حرارتی آمونیوم پرسولفات به منظور رهایش کنترل شده داروی آسیکلوویر (ACV) سنتز گردید. ساختار هیدروژل توسط طیف سنجی FTIR تأیید شد. همچنین مورفولوژی سطح هیدروژلها بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. سپس به منظور بررسی قابلیت حساس به pH، میزان تورم هیدروژلها در محلولهای اسیدی و بازی و همچنین رفتار تورمی-واتورمی در دو محلول با pH=3 و pH=10 بررسی گردید. نتایج بررسیها نشان داد که میزان بارگذاری داروی ACV به زمان بارگذاری و غلظت دارو بستگی دارد. همچنین بررسی میزان رهایش دارو از هیدروژلها در محیطهای شبیه‌سازی شده‌ی معده و روده نیز نشان داد که عامل مهم در رهاسازی داروها از شبکه‌ی پلیمری هیدروژلها، pH محیط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Potential drug delivery systems from chitosan-g-poly(sodium acrylate-co-acrylamide) superabsorbent hydrogels

نویسنده [English]

  • Hossein Hosseinzadeh
چکیده [English]

Biocompatible and biodegradable pH-responsive hydrogels based on acrylic acid and acrylamide onto chitosan were prepared for controlled drug delivery of the drug acyclovir (ACV), which can be used for treatment of Herpes simplex and Varicella Zoster. These interpolymeric hydrogels were synthesized by a free radical polymerization technique using ammonium persulfate (APS) as initiator and methylene bisacrylamide (MBA) as a crosslinker.The synthesized hydrogels were subjected to equilibrium swelling studies in simulated gastric and intestinal fluids (SGF and SIF). Hydrogels containing drug ACV, at different drug-to-polymer ratios, were prepared by direct adsorption method. The loading yield was found to depend on both the impregnation time and the amount of encapsulated drug. In vitro drug-release studies in different buffer solutions showed that the most important parameter affecting the drug-release behavior of hydrogels is the pH of the solution. More than 50% of the entrapped drugs were released in the first 2h at gastric pH and the rest of the drug release was slower.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitosan
  • Hhydrogel
  • Acrylic acid
  • Acrylamide
  • Controlled release