بررسی نظری پیوند جذبی اکسیژن با سطح (111) Ni

نویسندگان

گروه شیمی کاربردی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

در این بررسی، جذب سطحی اکسیژن بر روی سطح Ni(111) در آرایش سطحی p(2×2) با کسر پوششی 0.25 ML با استفاده از روش DFT مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا محاسبات بهینه سازی ساختاری انجام یافت و طول پیوند تعادلی Ni-O و فاصله اتم O از سطح بترتیب برابر 1.87 Å و 1.17 Å بدست آمد. سپس با تغییر مختصات اتم O بصورت استاتیک حول نقطه تعادلی و تطابق تغییرات انرژی حاصل با مدلهای نوسانگر هماهنگ و مورس، فرکانسهای ارتعاشی O بر روی سطح Ni بدست آمد. نتایج حاصل سازگاری خوبی با داده های تجربی نشان می دهد. نتایج حاصل نشان می دهد که انرژی فرمی سطح Ni در اثر جذب سطحی O افزایش می یابد که نشانگر انتقال الکترون خالص از O به سطح است. الکترونگاتیوی O باعث کاهش بار جزئی مثبت آن و در نتیجه کاهش اثر ناهماهنگی مکانیکی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thoretical Investigation of Absorptive Oxygen Bonding With Ni(111) Surface

نویسندگان [English]

  • Amir Naser Shamkhali
  • Kobra Gharagan Abadi
چکیده [English]

In this work, adsorption of O on Ni(111) surface with p(2×2) configuration and coverage value of 0.25 ML is investigated using Density Functional Theory (DFT). First, using structural optimization gives 1.87 Ǻ and 1.17 Ǻ, respectively for Ni-O bond length and distance of O from the surface. In order to obtain harmonic and anharmonic frequencies of adsorptive bond, distance of O from the surface was statically changed around its minimum value and energy differences are fitted by harmonic and Morse potential models. The results for frequency calculations are in good agreement with experimental data. Also, the Fermi energy of Ni surface is increased by O adsorption which exhibits the charge transfer from O to surface. However, the large electron negativity of O atom reduces its partial positive charge which leads to decrease of mechanical anharmonicity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adsorption
  • Ni(111) surface
  • Oxygen
  • Vibrational frequency
  • Anharmonicity