روشهای خالص سازی نمک طعام و بیماریهای ناشی‌ از ناخالصی‌های موجود درآن

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق ناخاصی های معمول موجود در نمک طعام و اثر بیماری زایی هر یک بررسی شده و ضرورت خالص سازی نمک طعام در رژیم غذایی بحث می شود. در ادامه راههای موجود خالص سازی نمک طعام به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته مزایا و معایب سه روش تبلور مجدد، تخلیص شیمیایی و در نهایت روش سالکس به عنوان بهترین روش، مورد مطالعه قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Different Methods for Purification of Sodium Chloride from its impurities and the Related Diseas

نویسندگان [English]

  • Amoozadeh
  • Behzad
  • Arabi
  • Golian
  • Ziari
  • Sahmi
چکیده [English]

In this paper different impurities of sodium chloride are and the related disease discussed. Finally the best methods for purification of table salt are compared and the best method is described. Salex salt upgrading for extraction the impurties as the best method suggested for industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sodium chloride
  • Heavy metal impurities
  • Purification
  • Salex