تعیین ساختار مولکولی و صورتبندی سیکلو تریس متا آزو بنزن به روش طیف سنجی و محاسبات شیمی کوانتومی با استفاده از روش DFT- B3LYP

نویسنده

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در شرایط کاملا کنترل شده ترکیب ١و٣- دی نیترو بنزن در روی الکترود سربی تحت شدت جریان ثابت در یک سیستم الکتروشیمیایی با دو سل جدا از هم احیاء و سنتز شد. مطالعات طیفی مانند H-NMR1، C-NMR13، N-NMR 14و همچنین آنالیز عنصری هیدروژن، نیتروژن و کربن نشان داد که محصول سیکلوتریس متا آزو بنزن است که برای اولین بار سنتز شده است. جهت اطمینان بیشتر، مطالعات CV نیز حضور ترکیب آزو را تایید کرد. در این بررسی با استفاده از محاسبات کامپیوتری و بکارگیری روش B3LYP و مجموعه‌های پایه 6-31G و 6-31+G پنج ساختار بدست آمده است. دو ساختار مینیمم، یک ساختار حالت گذرا و دو ساختار نقطه زینی. طیف هایی که از ساختار بهینه شده (2) حاصل گردیده است انطباق خوبی را با داده‌های تجربی نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular Structure and Conformational Determination of Cyclotris meta-azo benzene via Spectral and Computational Quantum Chemistry Using DFT-B3LYP Method

نویسنده [English]

  • Hossein Taherpour
چکیده [English]

The desired compound was synthesized through electrochemical reduction of 1, 3-dinitro benzene under entirely controlled condition on Pb electrode and constant electrical current employing an electrochemical system containing two separated cells. The first time formation of Cyclotris meta-azo benzene was confirmed through elucidation of spectrums obtained such as 1H-NMR, 13C-NMR and 14N-NMR and also elemental analysis of H, N and C. Interestingly CV experiment provided more evidence for azo group generation. Furthermore, five structures were located computationally using B3LYP method and 6-31G and 6-31+G basis sets. Two minima, one TS and two saddle points. Spectral data calculated for structure (2) are in good agreement with experimental data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CV
  • Electrochemical reduction
  • B3LYP
  • Saddle point
  • PES