دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، مهر 1391 
بررسی و تعیین میزان جذب بخارات جیوه توسط جاذب نانو ذرات پالادیوم

صفحه 19-32

10.22075/chem.2017.614

حمید شیرخانلو؛ هادی فراهانی؛ محمد جواد کیان؛ فرخ افتخار؛ شهناز شاهرخی


اپوکسی دارشدن روغن سویا و کلزا

صفحه 53-62

10.22075/chem.2017.617

محمد محمدی؛ علیرضا شاکری؛ ژیلا اصغری