مطالعه QSAR برخی مشتقات کالکون‌ها برای پیش‌بینی فعالیت ضد سرطان پروستات

نویسندگان

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، جمهوری اسلامی ایران

چکیده

در این مقاله، مطالعه ساختار- فعالیت بر روی یک مجموعه گسترده شامل 36 ترکیب از مشتقات کالکونها با فعالیت بیولوژیکی ضد سرطانی در سل‌های حاوی عامل‌ سرطان پروستات (LNCaP)، با بکارگیری روش QSAR که بر آنالیز همبستگی و رگرسیون خطی چندمتغیره دلالت دارد، صورت گرفته‌ و از یک مجموعه معنی دار شامل شش توصیف‌گر مولکولی از گروه‌های:Edge adjacency indices، Atom-centered fragments، توصیف‌گرهای GETAWAY و 3D-MoRS استفاده شده است. مدل چندپارامتری به دست آمده با استفاده از توصیف‌گرهای مولکولی مذکور، منجر به ضریب همبستگی 922/0 گردید که نشان‌دهنده اعتبار خوب این روش جهت پیش‌بینی فعالیت ضدسرطانی مشتقات کالکونها ونیز پیش‌بینی فعالیت ضدسرطانی ترکیبات مشابه می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

QSAR study of some chalcones derivatives for prediction of anti-prostate cancer activities

نویسندگان [English]

  • Abbas Amini Manesh
  • , Zahra Rostami
  • Maryam Frouzandeh
چکیده [English]

We performed structure-activity studies upon an extended series of 36 compounds of chalcone derivatives with anti cancer biological activities in LNCaP prostate cancer cell line, using QSAR methods that imply analysis of correlations and multiple linear regression a significant collection of six molecular descriptors was used, e.g. Edge adjacency indices, Atom-centered fragments, GETAWAY and 3D-MoRS descriptors. The obtained multi-parametric model when a different class of molecular descriptors was used led to correlation coefficient closed to 0.922 which indicate that the model was satisfactory for prediction of the anti-cancer activity of substituted chalcones and the same compounds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantitative structure-activity relationships
  • Multiple linear regression
  • Anti-cancer activity
  • Chalcones derivatives