حذف + Cr3 از محلول‌های آبی با استفاده از نانو‌‌ذرات نیکل اکسید

نویسنده

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

در میان آلاینده‌ها، کروم موجود در پساب ناشی از صنایع یک خطر جدی برای سلامتی موجودات زنده و محیط زیست محسوب می شود و بنابراین حذف این کاتیون سمی از نقطه نظر زیست محیطی بسیار مهم است. در این تحقیق ابتدا نانو ذرات نیکل‌اکسید با متوسط اندازه 18 نانومتر به روش رسوب‌گیری شیمیایی تهیه و پس از بررسی به‌کمک پراش اشعه –X (XRD)و میکروسکوسکوپ الکترونی پویشی(SEM) به‌عنوان جاذب برای حذف کروم سه ظرفیتی از محیط های آبی مورداستفاده قرار گرفتند. همچنین تاثیر عوامل مختلف مانند زمان تماس،pH محلول، جرم جاذب و غلظت اولیه کروم بر راندمان حذف بررسی شد. بررسی داده‌های بدست آمده با همدماهای لانگ‌میر و فروندلیج، انطباق خوب داده‌ها را با مدل همدمای لانگ ‌میر نشان می‌دهد. حداکثر ظرفیت جذب کروم به وسیله نانو‌‌ذرات نیکل‌اکسید در شرایط بهینه، 5/17 میلی گرم بر گرم بدست آمد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Removal of Cr(III) from aqueous solutions using nickel oxide nanoparticles

نویسنده [English]

  • Zahra Monsef Khoshhesab
چکیده [English]

Abstract
Among the pollutants, chromium coming from industrials sewage is a severe danger to environment and living organisms. Therefore, removal of this harmful cation is very important from viewpoint of environment. In this research, nickel oxide nanoparticles with an average size of 18 nm were prepared by chemical precipitation method and after characterizing by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM), used as the sorbent for removing of Cr(III) from aqueous solutions. Also, the influences of different factors i.e. contact time, pH, sorbent amount and initial concentration of Cr(III) on removal efficiency were investigated. Evaluation of the obtained data with Langmuir and Freundlich isotherms indicates that the adsorption process is in good accordance with Langmuir model. Under optimal conditions, the maximum adsorption capacity of nickel oxide nanoparticles was found 17.5 mg g-1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adsorption
  • Removal
  • Chromium
  • Nanoparticles
  • Nickel oxide