احیاء بسیار گزینش‌پذیر نیترات به نیتروژن با استفاده از نانوذرات اکسید روی دوپ شده با نقره به همراه فرمیک اسید به عنوان به‌دام‌ اندازنده حفره

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، ایران

چکیده

در این کار تحقیقاتی یک سری از کاتالیزورهای نقره قرار گرفته شده بر روی بستر روی اکسید با میزان دوپ 1% تا 7٪ وزنی توسط روش رسوب‌دهی مستقیم تهیه گردید. ساختار این نانوذرات توسط XRD و اندازه و مورفولوژی آنها توسط TEM مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت فوتوکاتالیزوری کاتالیزورهای سنتز شده جهت احیاء فوتوکاتالیزوری یون نیترات، در محلولهای آبی و تحت تابش نور UV و در حضور اسید فرمیک به عنوان به د‌ام‌اندازنده حفره ارزیابی شد. با توجه به آزمایشات انجام شده مشخص گردید که یون‌های نیترات در سوسپانسیون آبی Ag-ZnO در مدت 1 ساعت بیش از 60% تخریب می‌شوند. میزان مطلوب درصد وزنی نقره بر روی بستر روی اکسید 5% بوده و بهترین راندمان با کاتالیزوری که اندازه متوسط ذرات آن 9/18 نانومتر باشد به دست آمده است. گزینش پذیری واکنش بسیار زیاد بوده و در پایان واکنش یون‌های نیتریت مشاهده نشده است. همچنین میزان یون آمونیاک تشکیل شده نیز بسیار جزئی است و می توان ادعا کرد که سلکتیویته واکنش نزدیک به 100% است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

High selectivity for nitrogen in nitrate reduction on Ag–ZnO nanoparticles with formic acid as hole scavenger

نویسندگان [English]

  • Abdollah Fallah Shojaie
  • Foruzan Golriz
چکیده [English]

A series of Ag-doped ZnO (Ag–ZnO) catalysts with a doping concentration up to 7wt% were prepared by a direct precipitation method. The prepared photocatalysts were characterized by XRD and TEM to determine their chemical composition and surface structure. The photocatalytic activity of different Ag–ZnO catalysts was evaluated in the photocatalytic reduction of nitrate in aqueous solution under UV illumination. In the experiments, formic acid was used as a hole scavenger to enhance the photocatalytic reduction reaction. The experimental results indicate that the presence of Ag in ZnO catalysts substantially enhances the photocatalytic reaction of nitrate reduction. It was found that the optimal dosage of 5wt%Ag in ZnO achieved the fastest reaction of nitrate reduction under the experimental condition. Nitrite ions were not monitored during the reaction and a negligible amount of ammonia formed. Hence selectivity to N2 is nearly 100%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanoparticles
  • Silver
  • Ag-ZnO
  • Hole scavenger
  • Nitrate
  • Photocatalytic reduction
  • Zinc oxide