بررسی و تعیین میزان جذب بخارات جیوه توسط جاذب نانو ذرات پالادیوم

نویسندگان

1 تهران- خ حافظ خ کامران صالح - پژوهشکده سلامت صنعت نفت ایران- مرکز تحقیقات سلامت کار و محیط صنعت نفت

2 تهران- دهکده المپیک- روبروی ضلع غربی استاد یوم آزادی- پژوهشگاه صنعت نفت ایران

چکیده

جذب بخارات جیوه توسط جاذب ها از مسائل مهم انسان و محیط زیست می باشد. در این تحقیق از جاذب های نانو لوله های کربنی چند دیواره نانو ذرات پالادیوم (20% وزنی/وزنی) و نانو لوله های کربنی تک دیواره در جذب بخارات جیوه استفاده شد. کارایی این جاذب ها در جذب بخارات جیوه با هم مقایسه شده است. ظرفیت و راندمان جذب جاذب به جرم جاذب، نوع نانو ذره، غلظت جرمی جیوه وابسته می باشد. محدوده خطی این روش برای 80 میلی گرم نانو لوله های کربنی تک دیواره 7/0 – 02/0 میکرو گرم و حد تشخیص 006/0 میکرو گرم می باشد. محدوده خطی این روش برای 80 میلی گرم نانو لوله های کربنی پوشش داده شده با نانو ذرات پالادیم (NPd-MWCNT) بین 3– 01/0 میکرو گرم و حد تشخیص آن 003/0 میکرو گرم می باشد. در این تحقیق از پایلوت شبیه ساز برای تولید بخارات جیوه از فاز ساکن و از طیف سنجی جذب اتمی با بخار سرد (CV-AAS) برای اندازه گیری میزان جیوه استفاده شد. نتایج نشان داد که نانو ذرات پالادیوم ( 8 میکرو گرم برگرم) پتانسیل جذب بیشتری نسبت به نانو لوله‌های کربنی تک دیواره (5/0 میکرو گرم بر گرم) دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and determination of mercury vapor absorption by Nano particle palladium sorbent

نویسندگان [English]

  • Hamid Shirkhanloo 1
  • Hadi Farahani 2
  • Mohammad Javad Kian 1
  • Farrokh Eftekhar 1
  • Shahnaz Shahrokhi 1
1
2
چکیده [English]

Mercury is a toxic metal, without biological effect in human body and causes CNS and renal disease. So, removal of mercury vapor through sorbents is an important environmental problem. Due to high capability of nano particle sorbents, nano particle palladium modified on multi wall carbon nano tube (NPd-MWCNT) and single wall carbon nano tube(SWCNT) were selected for this investigation. In this study, instrumental conditions, method procedure and different effect parameters such as, absorption and adsorption efficiency, absorption capacity, temperature, time and repeatability were studied and optimized. In addition the efficiency of sorbents was compared. Absorption capacity and efficiency of sorbents depend on the amount of sorbent, kind of nano particle and mercury mass concentration. For 80 mg of sorbents, working range of NPd-MWCNT and SWCNT were achieved 0.01-3 μg and 0.02- 0.7 μg respectively. Limit of detection (LOD) of NPd-MWCNT (0.003 μg) and SWCNT (0.006 μg) were obtained. In this research, mercury vapor was determined and produced by cold vapor atomic absorption spectrometry (CV-AAS) and mercury pilot respectively. The results show us, the maximum absorption capacity of NPd-MWCNT (8 μg g-1) was higher than SWCNT (0.5 μg g-1) and NPd-MWCNT that had high potential mercury removal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mercury vapor
  • Mercury gas pilot
  • Single wall carbon nano tube
  • Nano particle palladium
  • Cold vapor atomic absorption spectrometry