اپوکسی دارشدن روغن سویا و کلزا

نویسندگان

1 1 شیمی پلیمر دانشگاه گلستان

2 2 مهندسی صنایع پلیمر، دانشکده شیمی دانشگاه تهران

3 شیمی آلی دانشگاه گلستان

چکیده

روغن های گیاهی، مواد پایدار، تجدید پذیر و زیست تخریب پذیری هستند که جایگزین مواد پتروشیمی در برخی کاربرد ها شده اند. روغن های سویا و کلزا حاوی مقادیر بالای اسید چرب هستند که میتوان به اسید اپوکسی چرب تبدیل شوند. روغن سویا شامل 11.4% پالمیتیک اسید، 3.77% استئاریک اسید، 24.48% اولئیک اسید، 47.06% لنولئیک اسید و 7.87% لنولنیک اسید و روغن کلزا حاوی 3.9% پالمیتیک اسید، 1.27% استئاریک اسید، 64.27% اولئیک اسید، 17.09% لنولئیک اسید و 8.8% لنولنیک اسید که بوسیله هیدروژن پراکسید به عنوان دهنده اکسیژن اپوکسیده شد. فرمیک اسید به عنوان کاتالیزور استفاده شد. مقدار اضافی از هیدروژن پراکسید برای دستیابی به بالاترین میزان تبدیل ضروری می باشد. بالاترین میزان گروه های اپوکسی برای روغن سویا 6.11% وزنی و برای روغن کلزا 4.53% وزنی بدست آمد. با توجه به انجام واکنش های جانبی باز شدن حلقه اپوکسی امکان پذیر است و بنابراین گروه های هیدروکسی انتهایی با استفاده از طیف سنجی FT-IR قابل مشاهده می باشند. نتایج نشان داد که میزان اپوکسی دار شدن روغن سویا در شرایط یکسان بیشتر از روغن کلزا می باشد که می تواند ناشی از میزان بیشتر پیوند دو گانه در روغن سویا باشد. این تحقیق امیدوار است که به تولید روغن های گیاهی بر پایه اپوکسی در داخل کشور کمک نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epoxidation of Soybean Oil and Canola oil

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohammadi 1
  • , Alireza Shakeri 2
  • Jila Asghari 3
1
2
3
چکیده [English]

The vegetable oil-based epoxy materials are sustainable, renewable and biodegradable materials replacing petrochemical-based epoxy materials in some applications. Soybean oil and canola oil have high contents of unsaturated fatty acids which can be converted to epoxy fatty acids. Soybean oil containing 24.48% oleic acid, 7.87% Linolenic, 3.77% Stearic, 11.4% Palmitic and 47.06% linoleic acid and canola oil containing 64.27% oleic acid, 8.8% Linolenic, 1.27% Stearic, 3.9% Palmitic and 17.09% linoleic acid was epoxidised with hydrogen peroxide as oxygen donor,carrier in presence of catalytic amount of an formic acid. The highest epoxy content of epoxidiazed Soybean oil (ESO) produced had 6.11% (wt) and The highest epoxy content of epoxidiazed canola oil ECO produced was 4.75% (wt). A possibly undesirable side reaction was reaction of the epoxy ring opening resulting in hydroxyl functional groups observed by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). The result showed that the ESO was more than ECO that can related to more unsatraeted in soybean oil. This project hopes to help Iran to start producing vegetable oil-based epoxy ourselves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soybean oil
  • Canola oil
  • Epoxidation
  • Epoxidiazed Soybean oil (ESO)
  • Epoxy number