بررسی آزمایشگاهی آلکیلاسیون بنزن موجود در برش بنزن با استفاده از پروپیلن در حضور زئولیت ZSM-5 به عنوان کاتالیست

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق آلکیلاسیون بنزن موجود در برش بنزن با استفاده از زئولیت ZSM-5 به عنوان کاتالیست و پروپیلن به عنوان عامل آلکیلاسیون در شرایط مختلف آزمایشگاهی بررسی شده است. بررسی نتایج آزمایش ها نشان داد که با افزایش نسبت مولی (بنزن/پروپیلن) از 1 تا 7، ضریب انتخاب گری کیومن به عنوان محصول اصلی واکنش از 042/71% تا 369/81% افزایش می یابد در حالی که درصد تبدیل بنزن در این محدوده کاهش می یابد. همچنین با افزایش دما از 140 تا C°200، ضریب انتخاب گری کیومن از 579/79% به 965/67% کاهش می یابد اما روند تغییر درصد تبدیل بنزن در این محدوده دمایی، صعودی است. با توجه به نتایج بدست آمده، ZSM-5 ضریب انتخاب گری مناسبی در تولید کیومن به عنوان محصول اصلی واکنش آلکیلاسیون بنزن دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of benzene alkylation in benzene cut by propylene over ZSM-5 zeolite as catalyst

نویسندگان [English]

  • Jafar Mahmoudi
  • Mohammad Nader Lotfollahi
  • Ali Haghighi Asl1
چکیده [English]

Alkylation of benzene content in benzene cut produced by Iranian petrochemical company over ZSM-5 zeolite as catalyst was investigated in three phase reactor. In this work, the effects of operating temperatures (140, 170 and 200°C) and benzene/propylene (B/P) molar ratio (over the range of 1 to 7) were studied on the product distribution. Based on the obtained experimental data, it is concluded that an increase in B/P molar ratio from B/P=1 to B/P=7, enhances the selectivity of cumene as major product from 71.042% to 81.369%. However the conversion of benzene was decreased with increasing B/P molar ratio. Also the experimental results demonstrated that by enhancement in the temperature, selectivity of cumene was decreased from 79.579% to 67.965% and the benzene conversion was increased. The results showed that ZSM-5 has a suitable selectivity for cumene production in alkylation of benzene by propylene in presence of ZSM-5 zeolite as catalyst.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benzene
  • Alkylation
  • ZSM-5 zeolite
  • Propylene
  • Cumene