دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، تابستان 1393 
3. سنتز 2،4،6-تری آریل پیریدین‌ها با استفاده از آلومینا سولفوریک اسید

صفحه 31-38

نادیا کوکبی؛ سمیه اتوکش؛ علی عموزاده؛ اسکندر کلوری


8. مطالعه سینتیکی و ترمودنیامیکی جذب رنگزای مستقیم قرمز 23 بوسیله نانوکامپوزیت

صفحه 87-100

کاملیا نجاتی؛ ذوالفقار رضوانی؛ نعیمه جارالمسجد؛ مرضیه ساعتی