ساخت و شناسائی نانوذرات اکسید روی با مورفولوژی‌های متفاوت و خواص ساختاری آنها

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، نانوذرات اکسید روی بوسیله روش رسوب دهی مستقیم تهیه می‌شود. نانوذرات اکسید روی با کلسینه کردن پیش ماده در دمای ˚C250 برای مدت 2 ساعت بدست می‌آید. نانوذرات بدست آمده در این روش دارای ساختار هگزاگونال می‌باشند، اما مورفولوژی آنها بر حسب نوع مواد اولیه بکار رفته متفاوت می‌باشد. نانوذرات، بعلت محیط آبی استفاده شده، دارای کلوخه‌گی‌هائی می‌باشند که شامل نانوذراتی با قطر حدوداً 20-7 نانومتر می‌باشد. در این مقاله ساخت نانوذرات اکسید روی با مورفولوژی‌های متفاوت، تاثیر دمای کلسینه، دما و زمان انجام واکنش مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مطالعات DTA، TG و IR روی پیش ماده اولیه و آنالیزهای XRD و تصاویر SEM و TEM نیز بر روی نانوذرات انجام‌شده تا اندازه تقریبی ذرات، شکل و سطح آنها مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Charactrization of ZnO Nanoparrticles with Different Morphology and their Structural Properties

نویسندگان [English]

  • Reza Moradi
  • Hadi Arabi
  • Hassan Karimi-Maleh
چکیده [English]

In this paper, Zinc Oxide nanoparticles are prepared by direct precipitation method. The ZnO nanoparticles are obtained after calcinations of precursor at 250˚C for 2h. Resulted nanoparticles by this method have hexagonal structure. However, their morphology is different according to used material. Nanoparticles have grate agglomeration, due to the aqueous media, which consists of nanoparticles with diameters about 7-20 nm. Fabrication of ZnO nanoparticles with different morphologies and influence of calcination temperature are studied in this work. Furthermore, DTA, IR, XRD, SEM and TEM were performed on the precursor and ZnO nanoparticles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agglomeration
  • calcination
  • Morphology
  • Direct precipitation
  • Hexagonal structure