دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، بهمن 1393 
سنتز نانوذرات CeO2 با استفاده از روش هیدروترمال و محلول: مطالعه مقایسه ای

صفحه 75-80

10.22075/chem.2017.683

شاهین خادمی نیا؛ مهدی بهزاد؛ عبدالعلی عالمی؛ محبوبه دولتیاری؛ مورات سرتکول