دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، زمستان 1393 
1. حذف فنول از فاضلاب صنعتی با استفاده از کیتوزان تثبیت شده روی سودوموناس پوتیدا

صفحه 11-16

مریم خاورپور؛ قاسم پور درزی؛ سیده فاطمه سیدتبار؛ سید محمد وحدت


9. سنتز نانوذرات CeO2 با استفاده از روش هیدروترمال و محلول: مطالعه مقایسه ای

صفحه 75-80

شاهین خادمی نیا؛ مهدی بهزاد؛ عبدالعلی عالمی؛ محبوبه دولتیاری؛ مورات سرتکول