روش جدید برای تهیه پودرهای زیر میکرون کرم اکسید (III) توسط روش حالت جامد بدون استفاده از سوخت

نویسندگان

چکیده

یک روش حالت جامد برای سنت پودرهای زیر میکرون Cr2O3 با استفاده از [CrIII(acac)3] توسط روش سوزاندن بدون استفاده از سوخت گزارش شد. تکنیک پراش اشعه ایکس برای بررسی تشکیل فاز استفاده شد. همچنین میگروگراف های FESEM برای بررسی مورفولوژی مواد بدست آمده استفاده شدند. این نشان داد که مورفولوژی مواد بدست آمده در شکل مواد متخلخل و مواد با اندازه نانو بود. ویژگی های نوری مواد بدست آمده توسط طیف های FTIR مطالعه شدند. بر طبق داده های PXRD، یافت شد که در دمای آنیلینگ 600 درجه سانتی گراد، فاز اصلی بدست آمده دارای ساختار کریستالی هگزاگونال با پارامترهای سلولی a = b = 4.95876 و Å c = 13.5942 بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation of chromium(III) oxide sub-micron powders by solid state method without fuel

چکیده [English]

A solid state synthesis of Cr2O3 Sub-micron powders were reported by using [CrIII(acac)3] by combustion synthesis without fuel. , The powder x-ray diffraction technique was used To investigate the phase formation. Also, FESEM micrographs were used to investigate the morphology of the obtained materials. It showed that the morphology of the obtained materials was in the form of porous and characterized in terms of particle size materials. The optical properties of the obtained materials were studied by FTIR spectra. According to the PXRD data, it was found that at an annealing temperature of 1000 °C, the main phase of the obtained materials was hexagonal crystal structures with cell parameters a = b = 4.95876Å and c = 13.5942 Å.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cr2O3
  • Solid State
  • Combustion
  • Acetylactone
  • Porous
  • sub-micron powders