میکرو‌استخراج مایع-مایع آشفتگی هوا و اندازه‌گیری برخی هیدروکربن‌های آروماتیک چند‌حلقه با استفاده از کروماتوگرافی گازی در دود و آب قلیان

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق میکرواستخراج مایع-مایع آشفتگی هوا با مصرف مقدار کم حلال و اندازه‌گیری گاز کروماتوگرافیکی هیدرو‌کربن‌های آروماتیک چند‌حلقه به عنوان ترکیباتی جهش‌زا و سرطان‌زا در نمونه‌های آبی ارائه شده است. پارامترهایی همچون نوع حلال استخراج کننده؛ حجم حلال استخراج کننده؛ قدرت یونی؛ تعداد دفعات استخراج و زمان سانتریفیوژ به عنوان عوامل موثر بر استخراج کاملا بررسی و بهینه شده است. تحت شرایط بهینه روش رنج خطی مناسبی در محدوده ( R2 ≥ 0.995) 0.05 to 120 ng mL-1 ؛ حدتشخیص کم 0.015 to 0.05 ng mL-1؛ تکرارپذیری مناسب (RSDs < 9.8%, n = 5) و فاکتور تغلیظی در محدوده 327-773 ارائه نموده است. این اولین گزارش از بکارگیری میکرواستخراج مایع-مایع آشفتگی هوا در استخراج هیدرو‌کربن‌های آروماتیک چند‌حلقه بوده و نتایج موید آن است که این روش می-تواند گزینه‌ای مناسب برای میکرو‌استخراج این ترکیبات باشد. به منظور بررسی این دیدگاه عامیانه که دود قلیان در اثر عبور از آب میتواند سالم باشد؛ آب و دود قلیان برای اندازه گیری این ترکیبات سرطان‌زا مورد آنالیز قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Air- agitated Liquid–Liquid Microextraction and gas chromatographic determination of some polycyclic aromatic hydrocarbons in hookah water and hookah smoke

چکیده [English]

In this study, Air-agitated liquid–liquid microextraction (AALLME) with low solvent consumption was demonstrated for gas chromatographic determination of some polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) as carcinogenic and mutagenic compounds in aqueous samples. Factors affecting the extraction process, such as extracting solvent type, extracting solvent volume, number of agitation, ionic strength, and centrifugation time, were investigated thoroughly and optimized. Under the optimized conditions, the method provided a good linearity in the range of 0.05 to 120 ng mL-1 (R2 ≥ 0.995), low limits of detection (0.015 to 0.05 ng mL-1), good repeatability of the extractions (RSDs below 9.8%, n = 5), and the enrichment factors (EFs) were found to be in the range of 327 to 773. This is the first report on the utilization of AALLME for extraction of PAHs and results showed that AALLME can be a good choice for efficient micro-extraction of these compounds. In order to investigate this common view among some of people that hookah smoke can be healthy due to passing through water, both the hookah water and the hookah smoke were analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air-agitated liquid-liquid micro-extraction
  • Gas Chromatography
  • Hookah water
  • Hookah smoke