سنتز و شناسائی لیگاند جدید باز شیف نامتقارن چهار دندانه N2O2 و کمپلکس های آهن (II)، کبالت (II)، نیکل (II)، روی (II) و مس (II) آن

نویسندگان

چکیده

در این پروژه‌ی تحقیقاتی لیگاند جدید چهار دندانه ی N',N-بیس (2-هیدروکسی1- نفتالدئید)-3،4-دی ایمینو بنزوئیک اسید از واکنش 3،4- دی آمینو بنزوئیک اسید و 2-هیدروکسی1- نفتالدئید در حضور اسید استیک خالص و حلال متانول سنتز شد. سپس کمپلکس های کبالت (II)، نیکل(II) ، مس(II) ،روی(II) و آهن(II) از واکنش لیگاند با نمک فلزات مذکوردر متانول سنتز شدند. لیگاند باز شیف و کمپلکس های سنتز شده به وسیلهروش های طیف بینیHNMR1 ،IR ، UV-Vis، وآنالیز عنصری بررسی و شناسایی شدند. کمپلکس های سنتز شده توسط آنالیزحرارتی، هدایت سنجی و مغناطیس پذیری بررسی شدند. نتایج این بررسی ها دلالت دارد که استوکیومتری کمپلکسها به صورت [ML] می‌باشد. نتایج اندازه گیری هدایت سنجی نیز نشان می‌دهد که همه ی ترکیبات سنتز شده غیرالکترولیت هستند. مطالعه‌ی طیف IR لیگاند و کمپلکس ها نشان می‌دهد که یون های فلزی به دو نیتروژن گروه آزومتین و دو اکسیژن گروه های هیدروکسیل فاقد پروتون کوئوردینه می‌شوند. در مرحله‌ی بعد نانو ذرات کمپلکس نیکل و روی تهیه شده و توسط الگوی تفرق اشعه ایکس (XRD ) و توسط تصویر برداری میکروسکوپ الکترونیروبشی (SEM ) تشکیل نانو ذرات NiO و ZnO مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Characterization of Fe(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), and Zn(II) Complexes with a New Unsymmetrical Tetradentate N2O2Schiff Base Ligand Driven from 2-Hydroxy-1-Naphthaldehyde and 3,4-Diamino-Benzoic Acid

چکیده [English]

Five mononuclear complexes containing a new unsymmetrical tetradentateN2O2Schiff base ligand are reported. The ligand, N,N'-bis-(2-hydroxy-1-naphthaldehyde)-3,4-diimino benzoic acid (H2L), was synthesized from the reaction of 3,4-diaminobenzoic acid with 2-hydroxy-1-naphthaldehyde in the presence of glacial acetic acid in methanolic solution. The mononuclear Fe(L), Co(L), Ni(L), Cu(L), and Zn(L) complexes of the Schiff base ligand were synthesized from the reaction of the ligand with the metal salt in the solvent. The complexes were investigated by thermal and elemental analyses, molar conductance, and magnetic susceptibility measurements. Moreover, the ligand (H2L) and its related complexes were characterized using 1H NMR, IR, and UV-Vis spectroscopy. The results of undertaken examinations revealed all the metal complexes formed by the coordination of the N and O atoms of the ligand. Furthermore, the results of molar conductivity measurements indicated the complexes as non-electrolyte species in which the metal center bound to one L2- ligand frame producing four-coordinate-species. Finally, the samples of nickel and zinc complexes were treated at high temperature up to 800 oC where their metal oxides were generated. XRD patterns and SEM images of the resulted oxides confirmed that these complexes might be appropriate entities for preparing nanoparticles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 2-Hydroxy-1-Naphthaldehyde
  • Schiff base
  • Co(II)
  • Ni(II)
  • Nanoparticles
  • ZnO