دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، دی 1393 
اثر اصلاح اسیدی و حرارتی بر مشخصه های دیاتومیت طبیعی ایران

صفحه 21-34

10.22075/chem.2017.688

سید رضا عظیمی پیرسرائی؛ حسن اصیلیان مهابادی؛ احمد جنیدی جعفری؛ زهره فرهمند کیا؛ جعفر تاران