سنتز مشتقات دی‌هیدروپیرازین-2،3- دی‌کربو‌نیتریل، H1-تترازوئیل-H1-1،4- دیازپین-2،3- دی‌کربونیتریل و4،5،6،7-تتراهیدرو-H1-1،4- دیازپین-5-کربوکسامید با استفاده از کاتالیست اسیدی جامد و موثر HPW/W-HMS


عنوان مقاله [English]

A new and efficient solid acid catalyst for the synthesis of 1,6-dihydropyrazine-2,3-dicarbonitriles, 1H-tetrazolyl-1H-1,4-diazepine-2,3-dicarbonitrile and 4,5,6,7-tetrahydro-1H-1,4-diazepine-5-carboxamide derivatives