ارتقاء خواص ساختاری، میکروساختاری و مغناطیسی در نانو ذرات فریت بیسموت جانشانی شده با باریم و اربیم

نویسندگان

سمنان-دانشگاه سمنان-دانشکده فیزیک-گروه فیزیک


عنوان مقاله [English]

Structural, microstructural and magnetic properties in Ba and Er co-doped BiFeO3 nanoparticles